Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-23

RK-14-2011-23.doc  RK-14-2011-23pr01.doc  RK-14-2011-23pr02.pdf
Číslo materiálu23
Číslo jednacíRK-14-2011-23
NázevSpoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
Zpracoval I. Doležalová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o poskytnutí dotace městu Žďár nad Sázavou na krytí části provozních nákladů dlouhodobé expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze .
V budově konventu zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou je umístěna galerie obrazů a plastik ze sbírek Národní galerie v Praze. Tato reprezentativní expozice je postavena na jménech a dílech autorů, které souvisejí s dobou a dílem Jana Santiniho Aichla, jenž svojí barokní přestavbou silně ovlivnil prostředí bývalého žďárského kláštera. Kraj Vysočina je jedním z partnerů této expozice (Memorandum o přípravě, realizaci a provozování expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze viz materiál RK-14-2011-23, př. 2 bylo spolu s finanční spoluúčastí na tomto projektu pro roky 2009 a 2010 schváleno zastupitelstvem kraje dne 10. 3. 2009 usnesením č. 0123/02/2009/ZK), která je určena nejen návštěvníkům žďárského regionu, ale i pro zájemce a znalce barokního umění v mezinárodním měřítku. Expozici, se souhlasem majitele zámku - firmy Kinský Žďár, a.s. - a za přímé podpory města Žďár nad Sázavou a kraje Vysočina, provozuje v neziskové režii ŽĎAS, a.s. Expozice byla realizována v roce 2009 a v témže roce byla uvedena do provozu.
Provozní náklady expozice za rok 2009 činily 1 767 734 Kč, výnosy (včetně všech poskytnutých dotací) 1 395 410 Kč. V roce 2010 byly provozní náklady ve výši 1 387 619 Kč a výnosy (včetně všech poskytnutých dotací) 1 167 983 Kč. Dotace kraje Vysočina činila v obou letech podpory 200 000 Kč a byla směřována zejména do zajištění provozu galerie, kde je nutno udržovat náročné klimatické podmínky, smluvně dané Národní galerií v Praze, potřebné úklidové práce a finančně náročné bezpečnostní zajištění.
Návrh řešení Vytvoření stálé expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze umožnilo vznik poutavé a návštěvníky velmi ceněné turistické nabídky zaměřené na umění 17.-18. století, která je ve svém pojetí schopna oslovit laickou i odbornou veřejnost. Projekt podpořil zájem o kulturní dědictví regionu a rozvoj turistického ruchu. Na základě dosavadní osvědčené spolupráce a po projednání s radním Ing. Tomášem Škarydem doporučuje odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci městu Žďár nad Sázavou na částečnou úhradu provozních nákladů spojených s celoročním provozem expozice v letech 2011-2012 dle materiálu
RK-14-2011-23, př. 1. Po uvedeném období bude provedeno vyhodnocení úspěšnosti projektu, zejména posouzení ročních provozních nákladů expozice, na základě čehož bude kraj moci zvážit případné další nastavení podpory kraje projektu. Finanční prostředky na projekt expozice Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze jsou zahrnuty v návrhu rozpočtu kapitoly Kultura na rok 2011.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011, v kapitole Kultura, § 3317 byly na dotaci pro město Žďár nad Sázavou na realizaci projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze uvažovány finanční prostředky ve výši 200 000 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00083.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Kultura Městu Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, IČO: 00295841, dle materiálu RK-14-2011-23, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2013
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz