Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-32

RK-14-2011-32.doc  RK-14-2011-32pr01.pdf
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-14-2011-32
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo vnitra poskytlo kraji Vysočina účelovou neinvestiční dotaci na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů (JSDH) obcí ve výši 3 851 000 Kč
(RK-14-2011-32, př. 1). Dotaci poskytlo Ministerstvo vnitra prostřednictvím MV-generálního ředitelství HZS ČR (MV-GŘ HZS ČR). Dotace je kraji Vysočina poskytována každoročně a slouží na zabezpečení požární ochrany v regionu. Dotace je poskytována proti žádosti kraje, kterou zpracovává odbor sekretariátu hejtmana ve spolupráci s HZS kraje. Její výše se odvíjí od počtu a kategorií jednotek zařazených do plánu plošného pokrytí kraje. Kraj dotaci rozděluje v souladu s podmínkami stanovenými GŘ HZS ČR vybraným obcím
(RK-14-2011-32, př. 1). Dotace je určena prioritně na:
* na zabezpečení akceschopnosti JSDH - organizační, technická, pořízení a obnovu požární techniky apod.;
* na odbornou přípravu;
* úhradu výdajů za uskutečněný zásah JSDH obce na výzvu územně příslušného operačního a informačního střediska HZS kraje mimo její územní obvod.
Součástí rozhodnutí Ministerstva vnitra o poskytnutí dotace je i rozpis rozdělení první části dotace vybraným obcím kraje Vysočina v celkové výši 1 050 000 Kč.
Návrh řešení Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje radě kraje schválit povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu MV-GŘ HZS ČR ve výši 3 851 000 Kč na výdaje JSDH obcí kraje Vysočina.
Navrhuje se rozdělit na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra první část dotace obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce, a to těmto vybraným obcím:
- Golčův Jeníkov (IČ 267406) 100 000 Kč;
- Přibyslav (IČ 268097) 100 000 Kč;
- Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 100 000 Kč;
- Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 100 000 Kč;
- Počátky (IČ 248843) 100 000 Kč;
- Moravské Budějovice (IČ 289931) 100 000 Kč;
- Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 100 000 Kč;
- Želetava (IČ 290751) 100 000 Kč;
- Nové Město na Moravě (IČ 294900) 100 000 Kč;
- Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
- Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
V současné době nelze rozdělit celou částku, neboť není možné určit všechny výdaje obcí, zejména ty, které souvisí s výjezdy jednotek SDH mimo jejich územní obvod a výdaje na odbornou přípravu. Tyto Informace budou známy až v průběhu roku. Návrh na rozdělení zbývající části dotace bude předložen ve druhé polovině letošního roku. Podkladem pro návrh bude věcný rozpis předložený ředitelem HZS kraje, s přihlédnutím k § 26 zákona 133/1985 Sb., o požární ochraně.
Při rozdělování dotace se přihlíží ke koncepci požární ochrany kraje, k plošnému pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany, k materiálně technickému vybavení jednotek SDH vybraných obcí a plánu odborné přípravy jednotek SDH obcí.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranné sboru České republiky ve výši 3 851 000 Kč - na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (ÚZ 14004).
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00060.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Požární ochrana a IZS, § 5512 Požární ochrana - dobrovolná část) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MV ČR ve výši 3 851 000 Kč na výdaje spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí kraje Vysočina;
doporučuje
zastupitelstvu kraje v souladu s § 27 odst. 1 písmene d ) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnout poskytnout neinvestiční dotaci vybraným obcím kraje Vysočina na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH obce na rok 2011 v celkové výši 1 050 000 Kč z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5512 - Požární ochrana - dobrovolná část, a to těmto obcím:
- Golčův Jeníkov (IČ 267406) 100 000 Kč;
- Přibyslav (IČ 268097) 100 000 Kč;
- Světlá nad Sázavou (IČ 268321) 100 000 Kč;
- Ždírec nad Doubravou (IČ 268542) 100 000 Kč;
- Počátky (IČ 248843) 100 000 Kč;
- Moravské Budějovice (IČ 289931) 100 000 Kč;
- Jaroměřice nad Rokytnou (IČ 289507) 100 000 Kč;
- Želetava (IČ 290751) 100 000 Kč;
- Nové Město na Moravě (IČ 294900) 100 000 Kč;
- Žďár nad Sázavou (IČ 295841) 100 000 Kč;
- Nový Rychnov (IČ 248738) 50 000 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz