Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-02

RK-14-2011-02.doc
Číslo materiálu02
Číslo jednacíRK-14-2011-02
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
Zpracoval H. Dolejší
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuObchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava (dále jen škola) žádá o navýšení odvodu z IF do rozpočtu zřizovatele na rok 2011 o 82 000 Kč a navýšení příspěvku na provoz ve stejné výši.
Na základě darovací smlouvy mezi Statutárním městem Jihlava a Vysočinou ze dne 29. 8. 2005 byla budova školy (č.p. 127 na parcele č. 201 v k.ú. Jihlava vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava) předána do vlastnictví kraje Vysočina. Od této doby měla organizace hospodařící s majetkem kraje - škola začít budovu odepisovat. Provedenou kontrolou byla škola na tyto nedostatky upozorněna a od letošního roku již začala odepisovat budovu správně.
Návrh řešení OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmové části rozpočtu kraje o částku 82 000 Kč a současně zvýšení kapitoly Školství, mládeže a sportu o částku 82 000 Kč.
* schválit změnu příslušných závazných ukazatelů
Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace O00077.
Návrh usneseníRada kraje
ukládá
odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje Obchodní akademii a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky Jihlava ve výši 82 000 Kč dle materiálu RK-14-2011-02;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3122 Střední odborné školy, položka 2122 Odvody příspěvkových organizací) o částku 82 000 Kč při současném zvýšení výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu, § 3122 Střední odborné školy) o částku 82 000 Kč;
* zvýšení závazných ukazatelů Odvod z investičního fondu o částku 82 000 Kč a Příspěvek na provoz o částku 82 000 Kč u Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava, IČO 60545887 na pokrytí odpisů z nemovitého majetku.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický, ředitel Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
Termín květen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz