Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-44

RK-14-2011-44.doc  RK-14-2011-44pr01.pdf  RK-14-2011-44pr02.doc
Číslo materiálu44
Číslo jednacíRK-14-2011-44
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Zpracoval M. Pechová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 realizovaného v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ), oddělení grantových programů obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od Základní školy Pelhřimov, Osvobození 1881, příspěvkové organizace, která realizuje projekt
reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 Cesta k testům ECDL (v rámci 2. výzvy globálního grantu).
Projekt je zaměřen na využití zkušeností školy s testováním žáků v testech počítačové gramotnosti podle evropského standardu European Computer Driving Licence.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká prodloužení data ukončení realizace projektu (o 4 měsíce doby realizace) a úpravy plánovaných hodnot plnění monitorovacích indikátorů 07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem - děti, žáci , 07.41.20 Počet podpořených osob poskytující služby - celkem , 07.41.66 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - celkem , 07.41.66 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - muži , 07.41.67 Počet podpořených osob - pracovníků v dalším vzdělávání - ženy a 07.41.00 Počet podpořených osob celkem - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-14-2011-44, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě
o realizaci grantového projektu.
Oddělení grantových programů ORR výše uvedené požadované změny posoudilo s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 dle materiálu RK-14-2011-44, př. 2.
Zastupitelstvo kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením
č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv
o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání
v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039 dle materiálu RK-14-2011-44, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz