Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-41

RK-14-2011-41.doc  RK-14-2011-41pr01.doc
Číslo materiálu41
Číslo jednacíRK-14-2011-41
NázevŽádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
Zpracoval1 Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina pro: jednání rady kraje č. 14/2011 dne 19. 4. 2011 Zpracoval(a): A. Zítková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina CZ.1.07/3.2.09 Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina (dále také GG ). Předmětem žádosti je žádost o navýšení zálohové platby GG, a to z důvodu zajištění průběžného financování grantových projektů, které jsou v rámci GG realizovány. Nedostatek finančních prostředků na účtu globálního grantu dále brání vyhlášení další výzvy k předkládání grantových projektů, která je na rok 2011 plánována.
Dále se žádost týká úpravy monitorovacích indikátorů GG, udržitelnosti projektů a předkládání zpráv za GG.
Dne 12. 8. 2009 byla v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK) reg. č. CZ.1.07/3.2.09 připsána na zvláštní účet GG zálohová platba ve výši 15 % celkových způsobilých výdajů GG. V souvislosti s tím Rada kraje svým usnesením č. 1225/26/2009/RK schválila rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG (Usnesením č. 1225/26/2009/RK Rada schvaluje: rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu GG 3.2 OP VK o účelovou dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 23 352 537 Kč určenou na financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina).
Usnesením č. 1595/34/2010/RK Rada kraje schválila Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-34-2010-05, př. 1 a uložila odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tato žádost byla předložena dne 19. 10. 2010 řídícímu orgánu. Na základě Rozhodnutí o změně rozhodnutí č. 1 byla dne 1. 12. 2010 připsána na účet GG dotace ve výši 7 784 179 Kč.
Vzhledem k prodlevě Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále také řídící orgán ) v administraci souhrnné žádosti o proplacení výdajů GG, není ani po navýšení zálohy
na financování GG zůstatek finančních prostředků dostatečný pro zajištění průběžného financování GP a vyhlášení další výzvy k předkládání grantových projektů, která je pro rok 2011 plánována.
Část finančních prostředků zálohových plateb je dále vázána na financování investičních výdajů grantových projektů a nelze je proto použít pro zajištění průběžného financování výdajů GP, které jsou v současnosti výhradně neinvestičního charakteru.
Globální grant je financován ze 100 % z veřejných zdrojů, a to v poměru 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu. Celkový rozpočet na GG činí 155 683 580,00 Kč.
S ohledem na výše uvedené je nutné zažádat o schválení dalšího navýšení zálohové platby. V rámci žádosti o schválení podstatných změn GG žádáme o navýšení zálohových plateb
o 20 % z celkové dotace, tj. 31 136 716 Kč.

Vzhledem k aktuálně probíhající úpravě monitorovacích indikátorů sledovaných v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je třeba provést konverzi monitorovacích indikátorů a jejich rozpad na sledování v členění muži a ženy . Dosud byly monitorovací indikátory sledovány souhrnně bez tohoto členění.
Také je nutná úprava textace článku IV, části B, odstavce 14 - Udržitelnost v Rozhodnutí
o poskytnutí dotace na GG a to tak, aby byla v souladu se závěry Monitorovacího výboru ze dne 9. 6. 2010 a Metodickým dopisem OP VK č. 16.
Dále je třeba upravit povinnost zpracovávat zprávy za GG tak, aby Rozhodnutí o poskytnutí dotace bylo v souladu s aktuální verzí Manuálu OP VK.
Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina CZ.1.07/3.2.09
je přílohou tohoto materiálu viz RK-14-2011-41, př. 1.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o podání Žádosti o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina CZ.1.07/3.2.09 dle materiálu RK-14-2011-41, př. 1 a uložit ORR tuto žádost předložit na řídící orgán.
Důvodem pro navýšení zálohové platby poskytnuté řídícím orgánem kraji je zajištění dostatečných finančních prostředků na průběžné financování grantových projektů realizovaných v rámci globálního grantu.
Důvodem pro změnu monitorovacích indikátorů a úpravu dalších skutečností je jejich uvedení do souladu s aktuálně platnou dokumentací.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
podat Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálu RK-14-2011-41, př. 1;
ukládá
odboru regionálního rozvoje předložit Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy Žádost o schválení podstatných změn globálního grantu kraje Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Odpovědnost ORR
Termín 30. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz