Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-39

RK-14-2011-39.doc  RK-14-2011-39pr01.doc  RK-14-2011-39pr02.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-14-2011-39
NázevDodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina kraje Vysočina a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuKraj v samostatné působnosti a jako orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství podle zákona o odpadech, zpracovává plán odpadového hospodářství kraje (Plán odpadového hospodářství kraje Vysočina (POH KV), který byl schválen zastupitelstvem kraje v červenci 2004), jehož závazná část obsahuje mimo jiné zásady pro nakládání s elektrošrotem, zásady pro nakládání s komunálními odpady a zajišťuje následně jeho realizaci v rozsahu svých pravomocí. Společnost ELEKTROWIN a.s. je provozovatelem kolektivního systému, který zajišťuje v souladu s ustanovením § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n odst. 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen zákon o odpadech) pro výrobce definované v § 37g, písm. e) zákona o odpadech, kteří jsou účastníky kolektivního systému, společné plnění jejich povinností pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu, stanovených v dílu 8 zákona o odpadech, a to pro skupinu elektrozařízení 1., 2. a 6., tj. velké a malé domácí spotřebiče, elektrické a elektronické nástroje.
Z důvodů společných cílů v roce 2010 rozhodla rada kraje o uzavření Dohody o spolupráci usnesením č. 0172/04/2010/RK. Závěrečná zpráva je přílohou materiálu RK-14-2011-39, př. 1. V Dodatku č.1 k Dohodě o spolupráci uvedené v příloze materiálu RK-14-2011-39, př. 2 je pro letošní rok připraveno pokračování spolupráce.
ELEKTROWIN a.s. se v dodatku na rok 2011 zavazuje financovat dílčí cíle projektu ve výši maximálně 1,1 mil. Kč a ve spolupráci s krajem Vysočina podpořit následující aktivity:
- Materiálová podpora zpětného odběru v kraji
- Sběr vysloužilých elektrozařízení v organizacích zřizovaných krajem
- Komunikační kampaň
Kraj Vysočina se na projektu finančně nepodílí.
Návrh řešení Informace o realizaci projektu kraje Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2010 předkládáme formou závěrečné zprávy v materiálu RK-14-2011-39, př. 1. radě kraje na vědomí.
Navrhujeme radě kraje, aby rozhodla o pokračování spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. uzavřením Dodatku č.1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina na rok 2011 dle materiálu RK-14-2011-39, př. 2.
Uzavření Dodatku č. 1 Dohody o spolupráci je předpokladem pro naplňování některých cílů výše zmiňovaného krajského plánu odpadového hospodářství.
StanoviskaOddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
závěrečnou zprávu z projektu spolupráce kraje se společností ELEKTROWIN a.s. v roce 2010 dle materiálu RK-14-2011-39, př. 1;
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina se společností ELEKTROWIN a.s. dle materiálu RK-14-2011-39, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz