Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-03

RK-14-2011-03.doc  RK-14-2011-03pr01.xls  RK-14-2011-03pr02.xls  RK-14-2011-03pr03.xls  RK-14-2011-03pr04.xls  RK-14-2011-03pr05.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-14-2011-03
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová, Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZe státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).
Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), s vědomím zastupitelstva kraje prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2011 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na rok 2011 ve výši 3 723 410 tis. Kč.
Současně s normativním rozpisem přímých výdajů byly z úrovně MŠMT rozepsány finanční prostředky na rozvojový program Podpora řešení specifických problémů regionálního školství v krajích s přihlédnutím k rozdílné hustotě osídlení a s tím spojené rozdílné hustotě sítě škol a školských zařízení na území jednotlivých krajů na rok 2011 (dále jen Hustota a Specifika) ve výši 47 566 tis. Kč.
OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy a provedl rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Školám a školským zařízením zřizovaným krajem Vysočina bylo z objemu přímých výdajů na vzdělávání rozepsáno celkem 1 265 139 tis. Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi bylo rozepsáno celkem 2 424 218 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 34 053 tis. Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě. V této etapě rozpisu rozpočtu byly částečně zapojeny i prostředky rozvojového programu Hustota a Specifika. Celkem bylo rozepsáno z tohoto rozvojového programu 34 822 tis. Kč. Zbývající částka ve výši 12 744 tis. Kč je zatím ponechána v rezervě.
Informace o rozpisu přímých výdajů na vzdělávání a rozvojového programu Hustota a Specifika je obsahem přílohy 5.
Návrh řešení Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání dne 14. 12. 2010 rozpočet kraje Vysočina na rok 2011, který zahrnoval, na základě v době zpracování návrhu dostupných informací, i předpokládaný objem přímých výdajů na vzdělávání ve výši 3 686 780 tis. Kč.
Radě kraje je navrhováno:
* schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 36 630 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 2;
* schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu, o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 47 566 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
* schválit změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika dle materiálu RK-14-2011-03, př. 3;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 4.
Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovaným rozpočtovým opatřením.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci na přímé výdaje na vzdělávání ve výši 36 630 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o přímé výdaje na vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a Specifika ve výši 47 566 tis. Kč dle materiálu RK-14-2011-03;
* změnu závazných ukazatelů příspěvku na provoz právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj (příspěvkovým organizacím) o účelovou dotaci rozvojového programu Hustota a specifika dle materiálu
RK-14-2011-03, př. 3;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí:
* rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 2;
* rozpis účelových prostředků rozvojového programu Hustota a Specifika právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu RK-14-2011-03, př. 3 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu RK-14-2011-03, př. 4.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín květen 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz