Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-11

RK-14-2011-11.doc  RK-14-2011-11pr01.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-14-2011-11
NázevInformace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
Zpracoval E. Jozífek
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál informuje radu kraje o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu.
V rámci působnosti a plnění úkolů odbor majetkový předkládal Ing. Liboru Jouklovi, náměstkovi hejtmana pro oblast dopravy a majetku návrhy k rozhodnutí o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce na akce zařazené v přílohách schváleného rozpočtu kraje Vysočina na rok 2011 a dále na veřejné zakázky na služby v rámci zajišťování úkolů OM. V období I. čtvrtletí bylo zadáno 22 veřejných zakázek malého rozsahu - viz materiál RK-14-2011-11, př. 1. Všechny tyto veřejné zakázky jsou kryty rozpočtem kraje Vysočina.
Podle Pravidel Rady kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek v podmínkách kraje Vysočina a příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina č. 16/10, Čl. 2, odst. (5) věcně příslušný odbor předloží vždy za uplynulé čtvrtletí radě kraje informaci o zadaných veřejných zakázkách malého rozsahu.
Návrh řešení Návrh usnesení předpokládá vzít na vědomí informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového. Přehled zadaných veřejných zakázek malého rozsahu je uveden v materiálu RK-14-2011-11, př. 1.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Informaci o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového dle materiálu RK-14-2011-11, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz