Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 14/2011, které se bude konat dne 19.04.2011 v 8:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 13/2011
2. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - změna závazných ukazatelů
    (8:05 8:10, M. Pech, RK-14-2011-02)
3. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace na přímé výdaje na vzdělávání na rok 2011 a na rozvojový program Hustota a Specifika
    (8:10 8:15, M. Pech, RK-14-2011-03)
4. Informace o průběhu projednávání přijímacího řízení se středními školami zřizovanými krajem Vysočina pro školní rok 2011/2012
    (8:15 8:20, M. Pech, RK-14-2011-04)
5. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
    (8:20 8:25, M. Pech, RK-14-2011-05)
6. Dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu členům Všesportovního kolegia kraje Vysočina
    (8:25 8:30, M. Pech, RK-14-2011-06)
7. Soutěž S Vysočinou do Evropy - cestovní smlouvy o zajištění jazykových kurzů v zahraničí
    (8:30 8:35, M. Pech, RK-14-2011-07)
8. Postoupení pohledávky
    (8:35 8:40, K. Kotrba, M. Pech, RK-14-2011-08)
9. Návrh na zvolení zástupce kraje Vysočina do výboru sdružení OV MS v biatlonu 2013
    (8:40 8:45, V. Novotný, RK-14-2011-09)
10. Uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
    (8:45 8:50, P. Kolář, RK-14-2011-10)
11. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných Ing. Liborem Jouklem, náměstkem hejtmana kraje pro oblast dopravy a majetku v rámci působnosti odboru majetkového
    (8:50 8:55, P. Kolář, RK-14-2011-11)
12. Nabytí nemovitostí pro stavbu II/405 Příseka - obchvat
    (8:55 9:00, P. Kolář, RK-14-2011-12)
13. Uzavření nájemní smlouvy na pozemky dotčené připravovanou stavbou II/353 D1 - Rytířsko - Jamné, 1. stavba
    (9:00 9:05, P. Kolář, RK-14-2011-13)
14. Uzavření nájemní smlouvy pro stavbu II/360 Oslavice - Oslavička
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-14-2011-14)
15. Dodatky ke Smlouvám o nájmu věcí nemovitých mezi krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými krajem Vysočina
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-14-2011-15)
16. Zařazení nové akce SŠ Pelhřimov - Oprava vodovodní přípojky, havárie do kapitoly Nemovitý majetek, přílohy M1
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-14-2011-16)
17. Veřejná zakázka Úspory energie v zařízeních zřizovaných krajem Vysočina II - Nemocnice Jihlava - interní pavilon
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-14-2011-17)
18. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-14-2011-18)
19. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-14-2011-19)
20. Uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a zveřejnění záměru darování části pozemku - k.ú. Kozlov u Křižanova
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-14-2011-20)
21. Památky UNESCO - dodatky č. 1 ke Smlouvám o poskytnutí dotace
    (9:40 9:45, K. Lisá, RK-14-2011-21)
22. Návrh na poskytnutí dotací na aktivity související s oslavami 100. výročí úmrtí Gustava Mahlera - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (9:45 9:50, K. Lisá, RK-14-2011-22)
23. Spoluúčast kraje Vysočina na finančním krytí provozních nákladů projektu Umění baroka ze sbírek Národní galerie v Praze v budově zámku ve Žďáře nad Sázavou - návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura
    (9:50 9:55, K. Lisá, RK-14-2011-23)
24. Projektová žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
    (9:55 10:00, K. Lisá, RK-14-2011-24)
25. Smlouva o poskytování elektronických online zdrojů
    (10:00 10:05, P. Pavlinec, RK-14-2011-25)
26. ROWANet - smlouva o směně vláken mezi fy Optokon a krajem Vysočina
    (10:05 10:10, P. Pavlinec, RK-14-2011-26)
27. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad a kapitole Ostatní finanční operace
    (10:10 10:15, I. Šmídová, RK-14-2011-27)
28. Veřejná zakázka III/03810 Hesov - most ev. č. 03810-006, 007, 008 - dodatečné stavební práce
    (10:15 10:20, H. Strnadová, RK-14-2011-28)
29. Rozhodnutí o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV na projekty dopravní infrastruktury
    (10:20 10:25, H. Strnadová, RK-14-2011-29)
30. SROP - udržitelnost projektů
    (10:25 10:30, H. Strnadová, RK-14-2011-30)
31. Návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z ROP JV na projekt II/360 Oslavice - Oslavička
    (10:30 10:35, H. Strnadová, RK-14-2011-31)
32. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - dotace z rozpočtu MV - HZS ČR na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí na rok 2011
    (10:35 10:40, I. Šteklová, RK-14-2011-32)
33. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina - Setkání u kulatého stolu pro zdravotnické pracovníky kraje Vysočina
    (10:40 10:45, I. Šteklová, RK-14-2011-33)
34. Zpráva o působení nestálého zástupce kraje Vysočina v Bruselu ve dnech 28. 3. - 1. 4. 2011
    (10:45 10:50, I. Šteklová, RK-14-2011-34)
35. Návrh na vyřazení osobního automobilu ÚSP Lidmaň, příspěvkové organizace
    (10:50 10:55, V. Švarcová, RK-14-2011-35)
36. Projekt Interní pavilon v Nemocnici Nové Město na Moravě - návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
    (10:55 11:00, L. Kettner, RK-14-2011-36)
37. Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
    (11:00 11:05, J. Joneš, RK-14-2011-37)
38. FOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
    (11:05 11:10, Z. Ryšavý, RK-14-2011-38)
39. Dodatek č.1 k Dohodě o spolupráci při řešení projektu Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení a odděleného sběru elektroodpadu v kraji Vysočina kraje Vysočina a společnosti ELEKTROWIN a.s. pro rok 2011 a závěrečná zpráva z projektu v roce 2010
    (11:10 11:15, Z. Ryšavý, RK-14-2011-39)
40. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF v rámci Operačního programu Cíl 3 Evropská územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013
    (11:15 11:20, I. Fryšová, RK-14-2011-40)
41. Žádost o podstatnou změnu globálního grantu Podpora nabídky dalšího vzdělávání v kraji Vysočina
    (11:20 11:25, I. Fryšová, RK-14-2011-41)
42. Fond Vysočiny - návrh na poskytnutí podpory v rámci grantového programu Naše školka 2011
    (11:25 11:30, I. Fryšová, RK-14-2011-42)
43. Vyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
    (11:30 11:35, I. Fryšová, RK-14-2011-43)
44. Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.1.01/02.0039) v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
    (11:35 11:40, I. Fryšová, RK-14-2011-44)
45. Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci odboru regionálního rozvoje za období od 1. 1. 2011 do 31. 3. 2011
    (11:40 11:45, I. Fryšová, RK-14-2011-45)
46. Souhlas s prodejem výsledků akce Rozvoj služeb v nakládání s odpady v rámci Grantového schématu na podporu drobných podnikatelů v ekonomicky slabých regionech kraje Vysočina
    (11:45 11:50, I. Fryšová, RK-14-2011-46)
47. Žádost o poskytnutí finančních prostředků na zajištění koordinace NNO v kraji Vysočina
    (11:50 11:55, I. Fryšová, RK-14-2011-47)
48. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz