Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-08

RK-14-2011-08.doc  RK-14-2011-08pr01.doc  RK-14-2011-08pr02.doc  RK-14-2011-08pr03.doc
Číslo materiálu08
Číslo jednacíRK-14-2011-08
NázevPostoupení pohledávky
Zpracoval K. Kotrba
Předkládá K. Kotrba, M. Pech
Počet příloh
Popis problémuKraj Vysočina, jako subjekt na který přešla práva a povinnosti zrušeného Školního statku Třebíč, má pohledávku ve zbytkové výši 44 260,- Kč za společností Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702 (dále jen pohledávka ). Podklady a podstatná komunikace k vedené pohledávce jsou přiloženy v materiálu RK-14-2011-08, př.2.
Dne 12. 4. 2011 se na kraj Vysočina obrátil pan František Novák se žádostí o odkoupení pohledávky (RK-14-2011-08, př.3).
Pohledávku spravoval do konce roku 2010, kdy společnost Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702 své závazky dobrovolně plnila, Odbor školství mládeže a sportu.
Následně byl spisový materiál předán na Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu k vymáhání. Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu ve spolupráci s právním zástupcem kraje vyzvalo dlužníka k plnění a připravilo žalobu, jejíž podání bylo prozatím pozastaveno.
Společnost Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702 při komunikaci s právním zástupcem kraje sdělila, že nevykonává činnost, a že připravuje svoji likvidaci. Tato skutečnost byla ověřena z veřejné části obchodního rejstříku - sbírky listin. Dále bylo prostřednictvím internetu zjištěno, že společnost Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702 nevlastní žádný nemovitý majetek.
Vzhledem k žádosti o odkoupení pohledávky byly až do rozhodnutí Rady kraje Vysočina další kroky vedoucí k vymožení pohledávky pozastaveny. Vzhledem ke zjištěným skutečnostem je zřejmé, že další vymáhání pohledávky by nebylo úspěšné a předpokládané náklady spojené s vymáháním pohledávky by přesáhly fakticky vymoženou částku.
Návrh řešení Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu, vzhledem ke všem okolnostem, navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o postoupení pohledávky dle materiálu RK-14-2011-08, př. 1 a uložit Odboru školství mládeže a sportu oznámit postoupení pohledávky společnosti Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702.
Rozhodnutí o postoupení pohledávky nižší než 200 000,- Kč je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.
StanoviskaOdbor ekonomický nemá připomínky k předloženému materiálu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
o postoupení pohledávky dle materiálu RK-14-2011-08, př. 1;
ukládá
odboru školství mládeže a sportu oznámit postoupení pohledávky společnosti Obchodní družstvo Třebíč, družstvo IČO: 25507702.
Odpovědnost OŠMS, OE
Termín do 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz