Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-43

RK-14-2011-43.doc  RK-14-2011-43pr01.pdf  RK-14-2011-43pr02.pdf  RK-14-2011-43pr03.pdf
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-14-2011-43
NázevVyhlášení 1. výzvy předkladatelům projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále také OP VK ) v rámci globálních grantů OP VK v kraji Vysočina v letech 2011 - 2015
Zpracoval J. Hadravová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o vyhlášení 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK v rámci prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání, v oblastech podpory 1.1, 1.2 a 1.3.
Rada kraje Vysočina dne 20. 11. 2007 usnesením č. 1575/33/2007/RK (Rada kraje rozhoduje uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu a Zprostředkujícího subjektu při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR dle materiálu
RK-33-2007-18, př. 1), rozhodla uzavřít Dohodu o spolupráci Řídícího orgánu (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy) a Zprostředkujícího subjektu (kraj Vysočina) při zabezpečení realizace Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost mezi krajem Vysočina a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále také Dohoda
o spolupráci ).

Dne 1. 2. 2011 schválil řídící orgán (porada vedení MŠMT a ministr školství, mládeže a tělovýchovy) předložené návrhy globálních grantů v těchto oblastech podpory:
1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Vysočina,
1.2 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina,
1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina.

Dne 8. 3. 2011 Rada kraje Vysočina usnesením č 0372/09/2011/RK (Rada kraje schvaluje
znění Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální grant Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.36, CZ.1.07/1.2.37 a CZ.1.07/1.3.50 dle materiálů RK-09-2011-64, př. 1, RK-09-2011-64, př. 2 a RK-09-2011-64, př. 3.) schválila Rozhodnutí o poskytnutí dotace na globální granty Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3 na období od 8. 3. 2011 do 30. 6. 2015.
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina, oddělení grantových programů, které je pověřeno výkonem role Zprostředkujícího subjektu OP VK (kraj Vysočina), zpracovalo znění 1. výzvy pro globální granty v oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3. Zpracování výzev se opíralo o výsledky pracovního jednání ze dne 14. 3. 2010, kterého se zúčastnili zástupci škol a kraje Vysočina, a dále byly při zpracování výzev využity výsledky Analýzy vzdělávacích potřeb a stavu vzdělávání v kraji Vysočina, která byla externě zpracována za účelem vyhodnocení výsledků prvních globálních grantů v období 2007 - 2011.
Ve výzvách jsou pro každou oblast podpory vymezeny podrobné podmínky příjmu projektových žádostí o finanční podporu z OP VK (viz materiály: RK-14-2011-43, př. 1,
RK-14-2011-43, př. 2 a RK-14-2011-43, př. 3).

Částky alokované pro 1. výzvu pro jednotlivé oblasti podpory jsou:
- oblast podpory 1.1: 58 006 650,00 Kč;
- oblast podpory 1.2: 21 093 000,00 Kč;
- oblast podpory 1.3: 26 366 000,00 Kč.

Výzva pro všechny oblasti podpory bude vyhlášena dne 20. dubna 2011, příjem projektových žádostí začne dne 30. května 2011 a skončí dne 10. června 2011.
Navrhované znění výzev bylo schváleno řídícím orgánem, tj. MŠMT.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) navrhuje Radě kraje Vysočina s účinností od 20. 4. 2011 vyhlásit 1. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK, prioritní osy 1, oblasti podpory:
- 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (materiál RK-14-2011-43, př. 1);
- 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (materiál RK-14-2011-43, př. 2);
- 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (materiál RK-14-2011-43,
př. 3);
a uložit ORR zveřejnit texty výzev předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu OP VK.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
vyhlašuje
s účinností od 20. 4. 2011 první výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost do:
- oblasti podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání dle materiálu RK-14-2011-43, př. 1;
- oblasti podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami dle materiálu RK-14-2011-43, př. 2?
- oblasti podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení dle materiálu RK-14-2011-43, př. 3;
ukládá
odboru regionálního rozvoje zveřejnit výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dle materiálů RK-14-2011-43, př. 1, RK-14-2011-43, př. 2
a RK-14-2011-43, př. 3.
Odpovědnost ORR
Termín 20. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz