Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-10

RK-14-2011-10.doc  RK-14-2011-10pr01.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-14-2011-10
NázevUzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045
Zpracoval V. Chmela
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene na vynucenou přeložku sdělovacího vedení v katastrálním území Střížov a Komárovice u Jihlavy.
Kraj Vysočina je investorem stavby II/404, III/4045 Komárovice - křiž. III/4045 . Tato stavba si vynutila mimo jiné i přeložku podzemního sdělovacího vedení. Z tohoto důvodu je nutné s vlastníky pozemků dotčených přeložkou sdělovacího vedení přistoupit k uzavření smluv o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na užívání části pozemků uvedených v materiálu
RK-14-2011-10, př. 1 v katastrálních územích Střížov a Komárovice u Jihlavy mezi vlastníky pozemků a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení. Účastníkem těchto smluv bude i kraj Vysočina jako stavebník vynucené přeložky, kterému bude uložena povinnost uhradit po uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene budoucímu povinnému z věcného břemene jednorázovou úhradu za zřízení tohoto věcného břemene, vypočtenou dle geometrického plánu pro vymezení rozsahu věcného břemene k části pozemku ve výši 50 Kč/bm. V případech kdy je vlastníkem pozemků kraj Vysočina bude se jednat o vzájemné započtení pohledávky ve výši 100,- Kč.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi vlastníky pozemků vedenými v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv jako budoucími povinnými z věcného břemene a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene, za účelem zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav sdělovacího vedení. Účastníkem smluv bude i kraj Vysočina, jako stavebník vynucené přeložky sdělovacího vedení v případech, kdy budoucím povinným z věcného břemene není kraj Vysočina, za podmínek dle materiálu RK-14-2011-10, př. 1.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz