Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-20

RK-14-2011-20.doc  RK-14-2011-20pr01.pdf
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-14-2011-20
NázevUzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu a zveřejnění záměru darování části pozemku - k.ú. Kozlov u Křižanova
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina a po geometrickém oddělení dotčeného pozemku uzavření smlouvy darovací.
Na odbor majetkový se obrátila obec Kozlov se žádostí o uzavření smlouvy zakládající právo provést stavbu Opravy cesty - asfaltový koberec zčásti na pozemku kraje Vysočina Vzhledem k tomu, že stavba má být financována z dotačních prostředků, žadatel mimo smlouvu zakládající právo provést stavbu potřebuje k vyúčtování dotace i doklad o vlastnictví pozemku stavbou dotčeného. Stavbou bude dotčen pozemek par. č. 938/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov.
Obec Kozlov má v úmyslu položit nový asfaltový koberec na místní komunikaci vedoucí po pozemku par. č. 940 - ost. plocha, silnice, který je vlastnictvím obce. Obecní pozemek končí cca 10 m před napojením na krajskou silnici III/36045 a obec chce opravit povrch komunikace až po napojení. Vzhledem k tomu, že na opravu má být použito dotačních prostředků, je třeba, aby neinvestovala finanční prostředky do cizího majetku. Z tohoto důvodu se jeví jako nejlepší řešení, geometrické oddělení pozemku pod krajskou silnicí a pozemku pod místní komunikací.
Pozemek par. č. 938/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. a Kozlov u Křižanova, obec Kozlov je ve vlastnictví kraje Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, v platném znění a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR čj. 3796/2001-9-KM. Zřizovací listinou byl dán do hospodaření příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa údržba silnic Vysočiny. Katastrální úřad pro Vysočinu, katastrální pracoviště Velké Meziříčí vede pozemek na LV 99 pro výše uvedené k.ú. a obec.
Návrh řešení OM navrhuje vyslovit souhlas se stavbou Oprava cesty - asfaltový koberec a uzavřít s obcí Kozlov smlouvu zakládající právo investora provést stavbu částečně i na pozemku ve vlastnictví kraje Vysočina. S ohledem na skutečnost, že stavba má být financována z dotačních prostředků, navrhuje OM po geometrickém oddělení požadovaného pozemku uzavřít darovací smlouvu. Tomu musí předcházet zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova do vlastnictví obce Kozlov. Poté, co OM bude mít k dispozici geometrický plán a uplyne zákonem stanovená lhůta pro zveřejnění záměru darování na úřední desce, bude možné předložit zastupitelstvu kraje k rozhodnutí darování oddělené části pozemku do vlastnictví obce Kozlov.
Usnesení předpokládá vyslovit souhlas se stavbou Oprava cesty - asfaltový koberec , rozhodnout uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi krajem Vysočina a obcí Kozlov, rozhodnout zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 938/1 zastavěné místní komunikací a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat geometricky oddělenou část pozemku zastavěnou místní komunikací do vlastnictví obce Kozlov.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Žďár nad Sázavou ve svém stanovisku uvádí, že oddělení pozemku pod místní komunikací nic nebrání a souhlasí s převodem oddělené části na obec Kozlov.
ODSH nemá námitky proti darování oddělené části pozemku par. č. 938/1 zastavěné místní komunikací v k.ú. Kozlov u Křižanova do vlastnictví obce Kozlov.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
se stavbou Oprava cesty - asfaltový koberec , kterou bude dotčen pozemek par. č. 938/1 - ost. plocha, silnice v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov;
rozhoduje
* uzavřít mezi krajem Vysočina a obcí Kozlov smlouvu zakládající právo provést stavbu, kterou bude dotčen pozemek par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov;
* zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 938/1 v k.ú. k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov, zastavěné místní komunikací do vlastnictví obce Kozlov;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem geometricky oddělenou část pozemku par. č. 938/1 v k.ú. Kozlov u Křižanova, obec Kozlov, zastavěnou místní komunikací z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Kozlov.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín. 21. června 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz