Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-05

RK-14-2011-05.doc  RK-14-2011-05pr01.pdf  RK-14-2011-05pr02.pdf  RK-14-2011-05pr03.pdf  RK-14-2011-05pr04.pdf  RK-14-2011-05pr05.pdf  RK-14-2011-05pr06.pdf  RK-14-2011-05pr07.xls
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-14-2011-05
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - podpora pořádání sportovních mistrovství
Zpracoval V. Prokop
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRada kraje schválila dne 8. 2. 2011 usnesením č. 0226/06/2011/RK Pravidla Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách.
Zastupitelstvo kraje schválilo na svém zasedání č. 7/2010 dne 14. 12. 2010 usnesením č. 0513/07/2010/ZK rozpočet kraje na rok 2011. V Rozpočtu kraje 2011 - včetně komentáře v kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora sportu (§ 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost) - je uvažována částka 400 000 Kč na Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina .
Na základě schváleného rozpočtu a Pravidel Rady kraje Vysočina č. 03/11 požádalo 6 organizátorů mistrovství o finanční podporu v celkové výši 213 900 Kč.
Návrh řešení OŠMS předkládá radě kraje přehled žádostí o poskytnutí příspěvku (dále jen dotace) na pořádání sportovních mistrovství a po prostudování žádostí navrhuje podpořit 5 žádostí v celkové výši 138 900 Kč.
Žádosti PSM 07/11, PSM 08/11, PSM 10/11 a PSM 11/10 (viz materiály RK-14-2011-05, př.1, 2, 4 a 5), splňují podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách, proto OŠMS navrhuje tyto žádosti podpořit v celkové požadované výši 113 900 Kč.
Žádost PSM 09/11 (viz materiál RK-14-2011-05,př.3), nesplňuje podmínky stanovené Pravidly Rady kraje Vysočina pro přidělování příspěvku na pořádání sportovních mistrovství ČR, Evropy a světa ve sportovních disciplínách (jedná se o dílčí část soutěže, nikoliv finálovou část Mistrovství Evropy), proto OŠMS navrhuje tuto žádost nepodpořit
Žádost PSM 12/11 (viz materiál RK-14-2011-05,př.6) obsahuje příjmy a výdaje ve výši 195 325 Kč, které se nevztahují na samotné organizační zabezpečení mistrovství - náklady na ubytování, stravování a dopravu sportovců, které si soutěžící hradí sami. OŠMS navrhuje tyto náklady nezapočítat do celkových nákladů a žádost podpořit ve výši 50 % uznatelných nákladů, tzn. ve výši 25 000 Kč. Vzhledem k tomu, že Tělocvičná jednota Sokol Nové Veselí již obdržela dotace vyšší než 200 000 Kč, musí dotaci pro tuto organizaci schválit zastupitelstvo kraje.
Přehled všech žádostí, údajů o žadatelích, výši požadovaných a OŠMS navrhovaných dotací obsahuje materiál RK-14-2011-05,př.7, dotace jsou zaevidovány v systému eDotace.
Vzhledem k tomu, že aktuální stav rezervy v kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost, Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) je 106 750 Kč, navrhuje OŠMS schválit rozpočtové opatření - snížit § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost, položku Podpora aktivit hadicapovaných sportovců (ÚZ 00323) o částku 32 150 Kč a současně zvýšit položku Podpora organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) o stejnou částku na pokrytí této žádosti.
StanoviskaEkonomický odbor
Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost na Podporu organizátorů mistrovství ČR, Evropy a světa v kraji Vysočina (ÚZ 00310) je 106 750 Kč. Aktuální stav rezervy na kapitole Školství, mládeže a sportu, běžné výdaje, v části Ostatní tělovýchovná činnost na Podporu aktivit handicapovaných sportovců (ÚZ 00323) je 245 000 Kč.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace PR00019
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve snížení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00323) o částku 32 150 Kč při současném zvýšení § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost (ÚZ 00310) o částku 32 150 Kč;
rozhoduje
- poskytnout dotace z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost v celkové výši 113 900 Kč na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 1 materiálu RK-14-2011-05, př. 7;
- neposkytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost na podporu pořádání sportovních mistrovství dle tabulky 2 materiálu
RK-14-2011-05, př. 7;
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3419 - Ostatní tělovýchovná činnost ve výši 25 000 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Nové Veselí, Žďárská 158, 592 14 Nové Veselí, IČ 75070961 na podporu pořádání sportovního mistrovství.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, odbor ekonomický
Termín 31. 12. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz