Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-24

RK-14-2011-24.doc  RK-14-2011-24pr01.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-14-2011-24
NázevProjektová žádost Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Novotná
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje Vysočina je předkládáno ke schválení realizované podání projektové žádosti Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace.
Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu kraje Vysočina obdržel od Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace kopii podané projektové žádosti včetně projektové fiše k podané projektové žádosti , viz materiál RK-14-2011-24, př. 1. Podaná projektová žádost s názvem Vlastní umělecká činnost v roce 2011 byla v únoru 2011 předložena ke schválení Ministerstvu kultury ČR do Programu státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů, s tím, že uznatelnost nákladů se v případě schválení dotace vztahuje na období leden -prosinec 2011.
Jedná se o pravidelnou účelovou dotaci poskytovanou Ministerstvem kultury ČR, kterou Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace využívá na podporu svozové dopravy, každoročně se mění pouze výše schválené dotace. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace v rámci své činnosti provádí svoz pravidelných předplatitelů ze 160 obcí Vysočiny a částečně i Jihočeského kraje třemi vlastními autobusy a z dotace je hrazena část spotřeby PHM a částečně oprava autobusů.
Návrh řešení Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje Radě kraje Vysočina v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací ze dne
25. 5. 2010 č. 09/10 čl. 7 výjimku schválit Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací realizované podání projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2011 , jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu RK-14-2011-24, př. 1.
Ve Zřizovací listině Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace je v článku III. odst. 2 Předmět činnosti mimo jiné uvedeno, že zajišťuje svozovou dopravu návštěvníků divadla. Projektový záměr tedy odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace a s ohledem na výstup projektu jsou tyto veřejné prostředky vynakládány efektivně.
Vzhledem ke schválenému finančnímu plánu Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace, v němž je počítáno se zajištěním svozové činnosti, je financování reálné i případě neuspění ve výše uvedeném programu Ministerstva kultury ČR, a proto se nepředpokládá vznik okolností, které by mohly mít dopad na zřizovatele.
StanoviskaGrémium ředitele: Členové GŘ souhlasí s realizací projektu.
Odbor ekonomický k předloženému materiálu nemá připomínky. Spolufinancování projektu je zajištěno v rámci schváleného rozpočtu kraje na rok 2011.
Odbor regionálního rozvoje: OKPPCR se v předkládaném materiálu odkazuje na čl. 7 Pravidel Rady kraje Vysočina k projektovému řízení příspěvkových organizací. V materiálu není nikde uvedeno, z jakého důvodu příspěvková organizace nedodržela daná pravidla a předkládá projektovou fiši k projednání Radou kraje Vysočina až po předložení projektové žádosti a to se zpožděním cca o 2 měsíce. Tento postup příslušná Pravidla Rady kraje Vysočina umožňují, ale měla by být využívána jen z objektivních důvodů. Objektivním důvodem jsou např. časové důvody, ovšem v tom smyslu, že v období, kdy příspěvková organizace začne připravovat projekt a podává projektovou žádost k donorovi dotace neprobíhá zasedání Rady kraje Vysočina. V jiných případech nelze časové důvody považovat za objektivní důvod k pozdnímu předložení projednání fiše Radou kraje Vysočina.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
Horáckým divadlem Jihlava, příspěvkovou organizací realizované podání projektové žádosti Vlastní umělecká činnost v roce 2011 , jehož základní údaje jsou uvedeny v materiálu
RK-14-2011-24, př. 1.
Odpovědnost odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 19. 4. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz