Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-14-2011-38

RK-14-2011-38.doc  RK-14-2011-38pr01.doc  RK-14-2011-38pr02.doc
Číslo materiálu38
Číslo jednacíRK-14-2011-38
NázevFOND VYSOČINY - grantový program Bioodpady 2011
Zpracoval E. Navrátilová
Předkládá Z. Ryšavý
Počet příloh
Popis problémuJedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem určeného pro obce, městyse, města a právnické a fyzické osoby oprávněné k podnikání, jejichž předmět podnikání nebo činnost zahrnuje nakládání s odpady s maximální podporou 25 tis. Kč na jeden projekt.
Předkládaný grantový program přispěje k plnění cílů (předcházení vzniku odpadů, snižování množství odpadů ukládaných na skládky, využití vytříděné využitelné složky odpadu) stanovených v Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina.
Návrh řešení Připravili jsme, na základě doporučení Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina, k vyhlášení grantový program Bioodpady 2011 v objemu 0,3 mil. Kč na podporu tvorby uceleného systému nakládání s bioodpadem, který je přílohou materiálu
RK-14-2011-38, př. 1. Předcházení vzniku odpadů a třídění využitelných složek odpadů přispěje k plnění cílů Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina a podpořeným žadatelům napomůže při řešení problematiky bioodpadů.
Grantový program byl pravidelně vyhlašován od roku 2005, vyjma roku 2009. V předkládaném GP pro letošní rok je snížena maximální výše podpory, finanční spoluúčast žadatele činí 50% a doba realizace je stanovena do 31. května 2012.
StanoviskaUsnesení 007/02/2011/Kzžp
Komise pro zemědělství a životní prostředí Rady kraje Vysočina
Doporučuje radě kraje vzít předkládaný grantový program Bioodpady 2011 na vědomí a doporučit jej zastupitelstvu kraje k vyhlášení.
Odbor regionálního rozvoje: Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.
Odbor informatiky: Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID dotace FV00076.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program Bioodpady 2011 dle materiálu
RK-14-2011-38, př. 1.
Odpovědnost OŽP
Termín 31. 5. 2011
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz