Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 20/2009 - 08.06.2009

ČísloNázev
01Pozvánka
02Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
03Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
04Zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice
05Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kalhov
06Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
07Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
08Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - změna usnesení 0823/19/2009/RK
09Pořízení dat státního mapového díla
10Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
11Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Resonance Třebíč
12Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
13Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání galakoncertu Polenského Big Bandu
14Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009
15Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS
16Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
17Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
18Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
19Veřejná zakázka na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
20Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice
21Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
22Žádost o stanovisko k investičnímu záměru Jihomoravského kraje
23Návrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
24Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
25Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - změna závazných ukazatelů
26Krajská knihovně Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
27Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
28Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
29Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
30Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru vítěznému režisérovi v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
31Žádost o poskytnutí a prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
32Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
33Návrh finančních plánů na rok 2009 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
34Vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a stanovení platu pro ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
35Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
36Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
37Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava
38Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP
39Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
40Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
41Ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
42Ukončení projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
43Poskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
44Uzavření Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz