Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-25

RK-20-2009-25.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-20-2009-25
NázevMuzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - změna závazných ukazatelů
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuJedná se o úpravu závazných ukazatelů (příspěvek na provoz, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace) na rok 2009 u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v důsledku snížení odpisové sazby z 5 % na 1 % u budovy Kosmákova v Třebíči.
Zastupitelstvo kraje Vysočina usnesením č. 0448/07/2008/ZK ze dne 17. 12. 2008 schválilo rozpočet kraje Vysočina na rok 2009 včetně závazných ukazatelů pro příspěvkové organizace kraje (příspěvek na provoz, investiční dotace, ostatní neinvestiční dotace, odvod z investičního fondu příspěvkové organizace). Návrh rozpočtu kraje je sestavován na základě podkladů resp. povinných odvodů a požadavků zřizovaných organizací k rozpočtu zřizovatele. Celková výše odpisů Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace schválené výše uvedeným usnesením představuje částku ve výši 680 tis. Kč Vzhledem ke snížení odpisové sazby byla nesprávně stanovena výše závazných ukazatelů finančního vztahu k rozpočtu zřizovatele, a to příspěvku na provoz a odvodu z investičního fondu organizace u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit změnu příjmové a výdajové části rozpočtu kraje pro rok 2009 snížením o částku 362 tis. Kč z důvodu změny sazby pro výpočet účetních odpisů nemovitého majetku u Muzea Třebíč, příspěvkové organizace (budova Kosmákova v Třebíči). Snížená tvorba účetních odpisů u této organizace má za následek krácení příspěvku na provoz (o 362 tis. Kč) a potažmo se promítne do odvodové povinnosti z investičního fondu organizace, tedy jejím snížením, do rozpočtu kraje. V důsledku této změny je třeba zároveň upravit závazné ukazatele (příspěvek na provoz a odvod z investičního fondu) u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky. Rozpočtové opatření je vyvoláno nesprávným postupem při aplikaci Pravidel rady kraje pro sestavování a schvalování odpisových plánů pro účetní odpisování dlouhodobého majetku č. 02/08 ze dne 19.2.2008. Rozpočtové opatření si nevyžádá žádné mimořádné výdaje z rozpočtu kraje na rok 2009.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 362 tis. Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti se snížením odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku;
* snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2008 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 362 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s nižší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2009;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 snížením o částku 362 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisovém plánu na rok 2009 vyvolané změnou odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku;
* změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 snížením o částku 362 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisovém plánu na rok 2009 vyvolané změnou odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz