Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-31

RK-20-2009-31.doc
Číslo materiálu31
Číslo jednacíRK-20-2009-31
NázevŽádost o poskytnutí a prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
Zpracoval L. Hondlová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh
Popis problémuPříspěvkové organizace kraje na úseku sociálních služeb mají schválenou předběžnou výši dotací MPSV, která představuje významnou část zdrojů krytí provozních nákladů v roce 2009. U některých příspěvkových organizací je dotace z MPSV na rok 2009 oproti roku 2008 výrazně snížena (až o 50%). Příspěvkové organizace se proto v důsledku této nižší dotace z MPSV dostávají opakovaně do platební neschopnosti. Protože první platba z MPSV byla proplacena až k 24.3.2009, schválila rada kraje poskytnutí návratné finanční výpomoci příspěvkovým organizacím, které by nebyly schopny zajistit výplatu mezd za měsíc leden a únor. Výplatu mezd za měsíc březen, byly organizace schopny uhradit z obdržené platby z MPSV. Protože schválená dotace z MPSV je nižší než v roce 2008, byla i zaslaná platba za 1. pololetí nižší než v roce minulém. Na výplatu mezd za měsíc duben schválila rada kraje znovu poskytnutí návratné finanční výpomoci a zároveň uložila příspěvkovým organizacím přechodné použití prostředků na investičním a rezervním fondu. Některé organizace se nyní dostávají znovu do situace, kdy nejsou schopny zajistit plnou úhradu mezd za měsíc květen včetně uhrazení povinných odvodů pojistného na sociální a zdravotní pojištění a úhradu potřebných faktur.
U Ústavu sociální péče Nové Syrovice a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkových organizací došlo na základě usnesení 0508/12/2009/RK ze dne 31.3.2009 k prodloužení termínu na vrácení finanční výpomoci zpět na účet kraje do 15.6.2009. Organizace však nejsou schopny tyto finanční prostředky do uvedeného termínu vrátit. Pokud by peněžní prostředky vrátily, dostaly by se do situace, kdy by musely žádat o poskytnutí návratné finanční výpomoci na výplatu mezd za měsíc květen 2009. Navrhujeme proto prodloužit termín na vrácení finančních prostředků zpět na účet kraje u těchto organizací do 20.9.2009.
Usnesením č. 0712/17/2009/RK ze dne 11. 5. 2009 rada kraje schválila Návrh finančního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na rok 2009 za odvětví sociální péče a uložila ředitelům příspěvkových organizací provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje , a to v tomto znění:
Rada kraje
ukládá
ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina odvětví sociální péče:
- provádět odvody z investičního fondu do rozpočtu kraje s tím, že odvodová povinnost za 1. čtvrtletí bude zabezpečena do 15. 6. 2009, za 2. a 3. čtvrtletí do 15 dne následujícího měsíce a za 4. čtvrtletí do 15.11.2009;
Návrh řešení Pro všechny příspěvkové organizace na úseku sociálních služeb jsou v rozpočtu kraje schváleny příspěvky na provoz. Pro zajištění výplaty mezd za 1/2009 byla příspěvkovým organizacím na základě usnesení 0174/05/2009/RK uvolněna polovina schválené dotace na rok 2009. Aby příspěvkové organizace mohly uhradit potřebné faktury a zajistit výplatu mezd za 5/2009 navrhujeme radě kraje schválit prodloužení termínu na odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí do 20. 9. 2009. U organizací, které ani při zapojení těchto prostředků nebudou schopny uhradit vzniklé náklady, navrhujeme poskytnout návratnou finanční výpomoc, kterou budou příspěvkové organizace na účet kraje vracet v termínu do 20. 9. 2009. Po obdržení příslušné dotace na provoz organizace také zajistí převedení peněz zpět na uvedené fondy. Navrhované řešení neovlivní rozpočet kraje. Tímto způsobem kraj postupoval již v roce 2008, kdy byl řešen podobný problém. Výše uvedená situace byla projednána s ekonomickým odborem.
U Ústavu sociální péče Nové Syrovice a Domova důchodců Proseč u Pošné, příspěvkových organizací navrhujeme prodloužení termínu na vrácení půjčených finančních prostředků zpět na účet kraje do 20.9.2009.
StanoviskaEkonomický odbor k návrhu rozpočtového opatření a termínu vratky finanční výpomoci zpět na účet kraje nemá připomínky. Vzhledem k pokračujícímu nedostatku finančních zdrojů na účtech organizaci v důsledku nízké dotace ze státního rozpočtu na zabezpečení sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb. ekonomický odbor doporučuje i prodloužení termínu plnění odvodové povinnosti z investičního fondu (odvod odpisů z dlouhodobého majetku za 1. a 2. čtvrtletí 2009) do rozpočtu kraje k datu 20. 9. 2009. Je třeba dodat, že i toto opatření má provizorní charakter.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
* poskytnout návratnou finanční výpomoc pro:
- Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkovou organizaci, IČ 00511676, ve výši 932 tis. Kč
- Psychocentrum - manž. a rod. poradnu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 71197435, ve výši 218 tis. Kč
s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc květen 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci v úhrnu o částku
1 150 tis. Kč, a sice u § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 932 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz, příspěvkovou organizaci a dále u § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 218 tis. Kč s určením pro Psychocentrum - manž. a rod. poradnu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 150 tis. Kč;
* prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u Ústavu sociální péče Nové Syrovice ve výši 1 185 tis. Kč a Domova důchodců Proseč u Pošné ve výši 787 tis. Kč, příspěvkových organizací zpět na účet kraje do 20. 9. 2009;
* prodloužení termínu na provedení odvodu z investičního fondu organizace do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí do 20. 9. 2009;
ukládá
* vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 30. 9. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
* ředitelce ÚSP Těchobuz, příspěvkové organizaci a ředitelce Psychocentra - manž. a rod. poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc dle materiálu RK-20-2009-31 nejpozději v termínu do 20. 9. 2009;
* ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí 2009 nejpozději v termínu do
20. 9. 2009.
Odpovědnost odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace a ředitelka Psychocentra manž. a rod. poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz