Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-03

RK-20-2009-03.doc
Číslo materiálu03
Číslo jednacíRK-20-2009-03
NázevMajetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
Zpracoval P. Krepčík
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro přeložky inženýrských sítí vyvolaných stavbou Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice .
Kraj Vysočina je investorem v současné době probíhající stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice . Jde o stavbu spolufinancovanou z prostředků EU v rámci ROP. Rada kraje svým usnesením č. 0270//08/2008/RK ze dne 4. 3. 2008 rozhodla o uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro přeložky inženýrských sítí dle materiálu RK-08-2008-20, př.1. V průběhu stavby však bylo zjištěno, že přeložení sdělovacích kabelů a přeložka optických kabelů nelze dle zpracovaného projektu provést. Projektant navrhl novou trasu přeložek obou kabelů k jejichž provedení je nutné uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s vlastníkem dotčených pozemků.
Návrh řešení OM navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro přeložky inženýrských sítí na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 6168/2 a par. č. 6167/4 v k.ú. Jihlava a jako par. č. 450/4 v k.ú. Hruškové Dvory se statutárním městem Jihlava. Věcná břemena budou zřízena bezúplatně.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro přeložky inženýrských sítí na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 6168/2 a par. č. 6167/4 v k.ú. Jihlava a jako par. č. 450/4 v k.ú. Hruškové Dvory se statutárním městem Jihlava a to bezúplatně.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz