Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-32

RK-20-2009-32.doc
Číslo materiálu32
Číslo jednacíRK-20-2009-32
NázevNávrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
Zpracoval S.Měrtlová
Předkládá L. Kettner
Počet příloh
Popis problémuProblematika nelékařských zdravotnických pracovníků (obzvláště nedostatek personálu) je v současné době celorepublikově velmi diskutována a řešena. Odbor zdravotnictví průběžně pracuje na řešení otázky nelékařských zdravotnických pracovníků, zejména v oblasti stabilizace personálu v našich zdravotnických zařízeních, v oblasti koordinace struktury nelékařských zdravotnických pracovníků, jejich platového zařazení, vymezení kompetencí a pracovních náplní. Dále je nutná také koordinace vzdělávacích aktivit napříč našimi zdravotnickými zařízeními a také možnost předávání zkušeností si z praxe. Máme za to, že situace v této oblasti je velmi složitá a zaslouží si patřičnou pozornost co do jednotného řešení. Vidíme jako nutnost co možná nejširšího sjednocení podmínek a pravidel pro nelékařské zdravotnické pracovníky v jednotlivých nemocnicích zřizovaných krajem Vysočina, zejména jednotné metodiky, přístupu, řešení jednotlivých otázek a problému jež vyvstávají v praxi.
Součástí stávajícího Zdravotního plánu kraje, verze 1.2, bylo v rámci priority Lidské zdroje zdravotního systému definováno opatření 1.2: Zvýšení kvality zdravotnického personálu s aktivitami:
- Vytvořit plán odborného rozvoje zaměstnanců;
- Výchova zaměstnanců - etický kodex;
- Podporovat pořádání odborných seminářů a konferencí
Dále v rámci Strategických cílů Programové (strategické) části Zdravotního plánu byl definován strategický cíl (2) Vytvořit vhodné podmínky pro práci erudovaných pracovníků (odborných lékařů a středního zdravotnického personálu), kontinuálně reagující na rozvoj medicíny v kontextu celospolečenského vývoje.
Koordinaci a metodické vedení zdravotnických zařízení v oblasti výše zmíněné problematiky nelékařských zdravotnických pracovníků je možno vzhledem ke složitosti problematiky efektivně zajistit jedině prostřednictvím osoby, která by veškeré uvedené činnosti zastřešovala.
Odbor zdravotnictví vidí jako nezbytné, aby osoba která, by toto zastřešovala byla znalá prostředí našich nemocnic a měla možnost si trvale ověřovat doporučené postupy v praxi, z čehož vyplývá, že by se mělo jednat o některou hlavní sestru či náměstka/yni ošetřovatelské péče z našich nemocnic.
Návrh řešení Na tento proces není odbor zdravotnictví prozatím personálně připraven, proto navrhuje řešit situaci uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti s nelékařským zdravotnickým pracovníkem dle přílohy RK-20-2009-32, př. 1.
Protože v rozpočtu kapitoly Zdravotnictví pro rok 2009 nebylo s těmito činnostmi počítáno, radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 121 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů za vykonanou práci nelékařského zdravotnického pracovníka - krajského koordinátora problematiky nelékařských zdravotnických pracovníků.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 6. 2009 je 20 606 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví, o částku 121 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku
121 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na nelékařského zdravotnického pracovníka - krajského koordinátora problematiky nelékařských zdravotnických pracovníků.
Odpovědnost odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz