Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-24

RK-20-2009-24.doc
Číslo materiálu24
Číslo jednacíRK-20-2009-24
NázevHorácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 2024/2009 - OUK byla Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci programu Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů na projekt Vlastní umělecká činnost v roce 2009 ve výši 780 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci v rámci programu Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů ve výši 780 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3311- Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
780 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2009 ;
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 780 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352)o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 780 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 780 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009 o částku 780 tis. Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2009 .
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz