Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-35

RK-20-2009-35.doc  RK-20-2009-35pr1.doc
Číslo materiálu35
Číslo jednacíRK-20-2009-35
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
Zpracoval A. Vlachová, V. Krutišová
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuRozhodnutím MŠMT ČR č. j. 8735/2009-22 byla přidělena kraji Vysočina neinvestiční dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 v celkové výši 455 529,- Kč. Dotace je účelově určena pro obecní školy uvedené v materiálu RK-20-2009-35, př. 1.
Návrh řešení Finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu dle § 163 odst. 1 školského zákona krajský úřad v přenesené působnosti s vědomím zastupitelstva kraje přiděluje právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení.
Rozpočet kraje bude povýšen o zaokrouhlenou částku 455 530,- Kč. Finanční prostředky budou poskytnuty ve skutečné výši přijaté dotace.

OŠMS radě kraje navrhuje:
* schválit zvýšení příjmů a výdajů schváleného rozpočtu kraje o účelovou dotaci MŠMT ČR ve výši 455 530,- Kč v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009;
* doporučit zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových prostředků na realizaci projektů v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2009-35, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 455 529 Kč - na rozvojový program ve vzdělávání Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 v celkové výši 455 530 Kč určenou pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2009-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2009-35, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz