Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Zápis rady 20/2009

zápis rk
Zápis ze zasedání rady kraje č. 20/2009, které se konalo dne 8. 6. 2009 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2009
Přítomno 8 členů rady viz prezenční listina ze dne 8. 6. 2009.
Zasedání rady kraje zahájil hejtman J. Běhounek, omluvil nepřítomnost P. Krčála a nepřítomnost T. Škaryda v úvodu jednání.
Radě kraje byl předložen návrh na zařazení následujícího bodu do navrženého programu jednání:
44. Uzavření Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
Rada kraje návrh akceptovala a přijala upravený program jednání:
 1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2009
 2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
 3. Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
 4. Zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice
 5. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kalhov
 6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
 7. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
 8. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - změna usnesení 0823/19/2009/RK
 9. Pořízení dat státního mapového díla
 10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
 11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Resonance Třebíč
 12. Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
 13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání galakoncertu Polenského Big Bandu
 14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009
 15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS
 16. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
 19. Veřejná zakázka na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
 20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice
 21. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
 22. Žádost o stanovisko k investičnímu záměru Jihomoravského kraje
 23. Návrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
 24. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 25. Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - změna závazných ukazatelů
 26. Krajská knihovně Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 27. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 28. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 29. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
 30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru vítěznému režisérovi v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
 31. Žádost o poskytnutí a prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
 32. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 33. Návrh finančních plánů na rok 2009 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
 34. Vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a stanovení platu pro ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
 35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
 36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
 37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava
 38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP
 39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
 40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
 41. Ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
 42. Ukončení projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
 43. Poskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
 44. Uzavření Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
 45. Rozprava členů rady
Usnesení 0862/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
upravený program jednání.
odpovědnost: rada kraje
termín: 8. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
K zápisu ze zasedání rady kraje č. 19/2009 nebyly vzneseny žádné připomínky.

L. Joukl navrhl projednání bodů 2-7 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

02. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
Usnesení 0863/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s budoucími oprávněnými a smlouvy o zřízení věcného břemene s oprávněnými za podmínek dle materiálu RK-20-2009-02, př. 1.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-02.doc, RK-20-2009-02, př. 1

03. Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
Usnesení 0864/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen pro přeložky inženýrských sítí na pozemcích vedených v katastru nemovitostí jako par. č. 6168/2 a par. č. 6167/4 v k.ú. Jihlava a jako par. č. 450/4 v k.ú. Hruškové Dvory se statutárním městem Jihlava a to bezúplatně.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-03.doc

04. Zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice
Usnesení 0865/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, jako investorem stavby, na užívání části pozemků par. č. 4260/2, 4260/26, 4260/6 a 4260/5 v k. ú. a obci Moravské Budějovice za účelem zřízení a provozování stavby Moravské Budějovice, Střední škola řemesel a služeb - propojení budov optickým a metalickým kabelem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 8. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-04.doc

05. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kalhov
Usnesení 0866/20/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kalhot na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, na základě které bude obci Kalhov darována část pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov zastavěná chodníkem.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 15. 9. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-05.doc

06. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
Usnesení 0867/20/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
se stavbami na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2009-06, př. 1;
rozhoduje
 • uzavřít nepojmenované smlouvy, prokazující právo stavebníků provést stavby na pozemcích ve vlastnictví kraje Vysočina dle materiálu RK-20-2009-06, př. 1;
 • zveřejnit záměr darování části pozemku zastavěného stavbou, jejímž investorem je obec Měšín.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-06.doc, RK-20-2009-06, př. 1

07. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Usnesení 0868/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zprostředkování dle materiálu RK-20-2009-07, př. 2 s realitní kanceláří Areality Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Benešova 1304/8, PSČ 586 01 na vyhledání zájemce na koupi budovy č. p. 254 postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemku st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za kupní cenu 4 000 000 Kč, s tím, že provize pro realitní kancelář Areality Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Benešova 1304/8, PSČ 586 01 bude činit 2 % plus DPH ze sjednané kupní ceny.
odpovědnost: odbor majetkový
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-07.doc

08. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - změna usnesení 0823/19/2009/RK
P. Kolář, vedoucí odboru majetkového, podal radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0869/20/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor majetkový
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-08.doc

09. Pořízení dat státního mapového díla
L. Jůzl, vedoucí oddělení správy GIS, předložil radě kraje ke schválení nevýhradní licenční smlouvu mezi Zeměměřickým úřadem a krajem Vysočina. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0870/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít nevýhradní licenční smlouvu mezi Zeměměřickým úřadem a Vysočinou dle materiálu RK-20-2009-09, př. 1.
odpovědnost: odbor informatiky
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-09.doc, RK-20-2009-09, př. 1

10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
A. Krištofová, vedoucí odboru ekonomického, seznámila radu kraje s návrhem rozpočtového opatření související s pokrytím výdajů kraje vzniklých v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0871/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
odpovědnost: odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
termín: červenec 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-10.doc

11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Resonance Třebíč
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0872/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 11 750 Kč Základní umělecké škole Resonance Třebíč, Soukopova 75/5, 674 01 Třebíč IČ: 70283346, na krytí nákladů souvisejících s účastí Pěveckého sboru Resonance na festivalu dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice dle materiálu
RK-20-2009-11;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 11 750 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 11 750 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-11.doc, RK-20-2009-11, př. 1, RK-20-2009-11, př. 2

12. Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s výsledkem veřejné sbírky pořádané u příležitosti Dne otevřených dveří krajského úřadu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0873/20/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
výtěžek veřejné sbírky ve výši 8742,- Kč ve prospěch 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov, IČ: 65 98 36 11;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku ve výši 8 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 8 800 Kč;
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů účtu kraje Veřejné sbírky, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 8 800 Kč jako výtěžek veřejné sbírky ve prospěch 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov,
 • IČ: 65 98 36 11;
rozhoduje
poskytnout dotaci 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov, IČ: 65983611 dle materiálu RK-20-2009-12, př. 1.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-12.doc, RK-20-2009-12, př. 1

13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání galakoncertu Polenského Big Bandu
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu rozpočtového opatření. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0874/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 20 000 Kč příspěvkové organizaci Polenský Big Band, Zámek 487, Polná, IČ: 70287597, na krytí nákladů souvisejících s organizací galakoncertu u příležitosti 10 let existence Polenského Big Bandu dle materiálu RK-20-2009-13;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 20 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 20 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-13.doc, RK-20-2009-13, př. 1, RK-20-2009-13, př. 2

14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, předložili radě kraje návrh na poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0875/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč Občanskému sdružení Brtnické kovadliny mezinárodní setkání uměleckých kovářů na vysočině, Nám. Svobody 379, Brtnice, IČ: 27036375, dle materiálu RK-20-2009-14;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 25 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 31. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-14.doc, RK-20-2009-14, př. 1, RK-20-2009-14, př. 2

15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS
I. Šteklová, vedoucí odboru sekretariátu hejtmana a Z. Čech, pracovník oddělení vnějších vztahů, seznámili radu kraje s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0876/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 25 000 Kč České asociaci pro geoinformace, Novotného lávka 5, Praha 1, IČ: 65999371, na krytí nákladů souvisejících s pořádáním 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS dle materiálu RK-20-2009-15;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 25 000 Kč při současném zvýšení § 3635 Územní plánování o částku 25 000 Kč.
odpovědnost: odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-15.doc, RK-20-2009-15, př. 1, RK-20-2009-15, př. 2

J. Běhounek navrhl projednání bodů 16-18 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

16. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0877/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-20-2009-16, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-16.doc

17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0878/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-20-2009-17, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-17.doc

18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
Usnesení 0879/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu dle materiálu RK-20-2009-18, př. 3.
odpovědnost: OSH
termín: 8. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-18.doc

19. Veřejná zakázka na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje se závěry a s rozhodnutím o výběru hodnotící komise uvedené veřejné zakázky. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0880/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka dle materiálu
RK-20-2009-19, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 10. 7. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-19.doc

20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o předloženém návrhu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0881/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2009-20, př. 1;
jmenuje
 • komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice dle materiálu RK-20-2009-20, př. 2;
 • hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice, kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-20-2009-20, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice na základě schváleného zadání v navržených termínech.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: dle schválených termínů
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-20.doc

21. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, seznámila radu kraje s návrhy dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0882/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-21.doc, RK-20-2009-21, př. 1, RK-20-2009-21, př. 2, RK-20-2009-21, př. 3, RK-20-2009-21, př. 4

22. Žádost o stanovisko k investičnímu záměru Jihomoravského kraje
H. Strnadová, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství, informovala radu kraje o žádosti ředitele SÚS Jihomoravského kraje o projednání Investičního záměru na přestavbu mostu na silnici Bořínov Nedvědice. V průběhu jednání přišel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0883/20/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
Investiční záměr Jihomoravského kraje na přestavbu mostu ev. č. 387-012 na silnici Bořínov - Nedvědice;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským;
rozhoduje
do doby majetkoprávního vypořádání nepodílet se finančními prostředky na přípravě a realizaci této akce.
odpovědnost: odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
termín: průběžně, do 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-22.doc, RK-20-2009-22, př. 1, RK-20-2009-22, př. 2

23. Návrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, podaly radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. V průběhu jednání odešel V. Novotný a přišel T. Škaryd. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0884/20/2009/RK
Rada kraje
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb, zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady, ve znění pozdějších předpisů, platy ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury s účinností od 1. 6. 2009 dle materiálů
RK-20-2009-23, př. 2 - 11.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-23.doc

J. Běhounek navrhl projednání bodů 24-29 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

24. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Usnesení 0885/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34352)o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci Programu státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů Horáckému divadlu Jihlava, příspěvkové organizaci, ve výši 780 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3311 Divadelní činnost, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34352) o částku 780 tis. Kč s určením pro Horácké divadlo Jihlava, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace na rok 2009 o částku 780 tis. Kč určenou na realizaci projektu Vlastní umělecká činnost v roce 2009.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Horáckého divadla Jihlava, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-24.doc

25. Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - změna závazných ukazatelů
Usnesení 0886/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • snížení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u § 3315 - Činnosti muzeí a galerií a položky 2122 - Odvody příspěvkových organizací o částku 362 tis. Kč z důvodu změny výše odvodu z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti se snížením odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku;
 • snížení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009 u kapitoly Kultura, § 3315 - Činnosti muzeí a galerií, položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 362 tis. Kč z důvodu snížení příspěvku na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace v souvislosti s nižší tvorbou účetních odpisů nemovitého majetku dle odpisového plánu na rok 2009;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 snížením o částku 362 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisovém plánu na rok 2009 vyvolané změnou odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku;
 • změnu závazného ukazatele Odvod z investičního fondu u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace pro rok 2009 snížením o částku 362 tis. Kč z důvodu nižší tvorby odpisů nemovitého majetku dle odpisovém plánu na rok 2009 vyvolané změnou odpisové sazby pro účetní odpisování nemovitého majetku.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-25.doc

26. Krajská knihovně Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Usnesení 0887/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci grantu Knihovna 21. století Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci, v celkové výši 25 tis. Kč (z toho projekt s názvem Knihy pro čtenáře s handicapem v částce 10 tis. Kč, projekt s názvem Jak se žije lidem s postižením v částce 5 tis. Kč a projekt V knihovně jsme jako doma II v částce 10 tis. Kč);
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34053) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci, ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu s názvem Kursy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnost knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 25 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnost knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 20 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2009 o celkovou částku 45 tis. Kč určenou na realizaci projektů:
  • Knihy pro čtenáře s handicapem v částce 10 tis. Kč,
  • Jak se žije lidem s postižením v částce 5 tis. Kč,
  • V knihovně jsme jako doma II v částce 10 tis. Kč,
  • Kursy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina v částce 20 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-26.doc

27. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Usnesení 0888/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950 ve výši 48 tis. Kč;
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 48 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2009 o částku 48 tis. Kč určenou na realizaci projektu Odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-27.doc

28. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Usnesení 0889/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 82 tis. Kč (z toho: projekt s názvem Lidový oděv na Pelhřimovsku částka 45 tis. Kč a projekt s názvem Pověsti z Pelhřimovska, díl II. a III. částka 37 tis. Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 82 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009 o celkovou částku 82 tis. Kč určenou na realizaci projektů Lidový oděv na Pelhřimovsku (výstava) ve výši 45 tis. Kč a Pověsti z Pelhřimovska, díl II. a III. ve výši 37 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-28.doc

29. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Usnesení 0890/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 265 tis. Kč (z toho: téma Pojmenování a průběh horáckých posvícení II částka 55 tis. Kč a téma Lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh částka 210 tis. Kč);
 • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 265 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
 • změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009 o částku 265 tis. Kč určenou na realizaci projektu Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, z toho na realizaci tématu: Pojmenování a průběh horáckých posvícení II částka 55 tis. Kč a na téma: Lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh částka 210 tis. Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-29.doc

30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru vítěznému režisérovi v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
K. Lisá, vedoucí odboru kultury a památkové péče a M. Skryjová, pracovnice odboru kultury a památkové péče, předložily radě kraje ke schválení návrh rozpočtového opatření na kapitole Kultura. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0891/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000,- Kč.
odpovědnost: odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-30.doc

31. Žádost o poskytnutí a prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
H. Šteflová, pracovnice odboru sociálních věcí, podala radě kraje doplňující informace k předloženému materiálu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0892/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
 • poskytnout návratnou finanční výpomoc pro:
 • Ústav sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkovou organizaci, IČ 00511676, ve výši 932 tis. Kč
 • Psychocentrum - manž. a rod. poradnu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci, IČ 71197435, ve výši 218 tis. Kč
s určením na zabezpečení finančního krytí potřebných faktur a osobních nákladů včetně povinných odvodů za měsíc květen 2009 s tím, že poskytnutí této výpomoci bude realizováno na základě žádosti příspěvkové organizaci;
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Sociální věci v úhrnu o částku
 • 1 150 tis. Kč, a sice u § 4357 - Domovy a položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 932 tis. Kč s určením pro ÚSP Těchobuz, příspěvkovou organizaci a dále u § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství, položky 5651 - Neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 218 tis. Kč s určením pro Psychocentrum - manž. a rod. poradnu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 1 150 tis. Kč;
 • prodloužení termínu vratky návratné finanční výpomoci u Ústavu sociální péče Nové Syrovice ve výši 1 185 tis. Kč a Domova důchodců Proseč u Pošné ve výši 787 tis. Kč, příspěvkových organizací zpět na účet kraje do 20. 9. 2009;
 • prodloužení termínu na provedení odvodu z investičního fondu organizace do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí do 20. 9. 2009;
ukládá
 • vedoucí odboru sociálních věcí předložit do rady kraje v termínu do 30. 9. 2009 návrh rozpočtového opatření, kterým bude vratka výše uvedené přechodné finanční výpomoci převedena zpět na kapitolu Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené a položku Péče o lidské zdroje a majetek kraje;
 • ředitelce ÚSP Těchobuz, příspěvkové organizaci a ředitelce Psychocentra - manž. a rod. poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizaci vrátit poskytnutou návratnou finanční výpomoc dle materiálu RK-20-2009-31 nejpozději v termínu do 20. 9. 2009;
 • ředitelům příspěvkových organizací v odvětví sociálních věcí provést odvod z investičního fondu do rozpočtu kraje za 1. a 2. čtvrtletí 2009 nejpozději v termínu do 20. 9. 2009.
odpovědnost: odbor sociálních věcí, ekonomický odbor, ředitelka Ústavu sociální péče pro mentálně postižené Těchobuz, příspěvkové organizace a ředitelka Psychocentra manž. a rod. poradny kraje Vysočina, příspěvkové organizace
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-31.doc

44. Uzavření Dohody o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina
L. Joukl a H. Šteflová, pracovnice odboru sociálních věcí, předložili radě kraje ke schválení Dohodu o spolupráci při řešení problému postavení romského obyvatelstva v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0893/20/2009/RK
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je zápis ze zasedání Rady kraje Vysočina zveřejněn v upravené podobě, plné znění je v souladu s § 58 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Krajském úřadu kraje Vysočina.
odpovědnost:
odbor sociálních věcí
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-44.doc

32. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, seznámili radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0894/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zdravotnictví, § 3599 - Ostatní činnosti ve zdravotnictví, o částku 121 tis. Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o částku 121 tis. Kč za účelem pokrytí nákladů na nelékařského zdravotnického pracovníka - krajského koordinátora problematiky nelékařských zdravotnických pracovníků.
odpovědnost: odbor zdravotnictví
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-32.doc

33. Návrh finančních plánů na rok 2009 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
L. Kettner, vedoucí odboru zdravotnictví a D. Buřičová, vedoucí oddělení zdravotní péče, podali radě kraje doplňující informace k předloženému návrhu finančních plánů na rok 2009 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0895/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • finanční plány výnosů a nákladů pro nemocnice zřizované krajem Vysočina na rok 2009 dle materiálu RK-20-2009-33, př. 1;
 • tvorbu a použití peněžních fondů nemocnic, jejich odpisové plány a investiční plány podle materiálu RK-20-2009-33, př. 1;
 • způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro nemocnice jednotně, a to stanoveným objemem těchto prostředků podle materiálu RK-20-2009-33, př. 1;
 • rozpočtové opatření na kapitole Zdravotnictví v členění dle rozpisu dle materiálů
 • RK-20-2009-33, př. 4, RK-20-2009-33, př. 5;
 • změnu závazných ukazatelů Příspěvek (dotace) na provoz a Investiční dotace dle materiálu RK-20-2009-33, př. 1;
stanoví
 • použití příspěvku na provoz poskytnutého z rozpočtu zřizovatele k přednostnímu krytí tvorby účetních odpisů z dlouhodobého majetku;
 • závazný ukazatel Limit prostředků na platy dle materiálu RK-20-2009-33, př. 1 jako způsob usměrňování prostředků na platy a odměny za pracovní pohotovost pro zdravotnická zařízení jednotně a to stanoveným objemem těchto prostředků;
zmocňuje
 • ředitele příspěvkových organizací za odvětví zdravotnictví:
 • k provádění dílčích úprav a přesunů finančních prostředků mezi jmenovitě schválenými akcemi financovanými z investičního fondu při dodržení celkového objemu použití investičního fondu;
 • k použití prostředků rezervního fondu a jejich převodu do investičního fondu včetně použití zůstatku investičního fondu za účelem krytí nákladů spojených s řešením havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého nemocnici za předchozího souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví a vedoucího majetkového odboru;
 • k použití položky Rezerva na nepředvídané havárie k řešení havarijních situací po předchozím souhlasu vedoucího odboru zdravotnictví;
 • u nemocnic uvolnění účetního zůstatku investičního fondu vytvořeného na základě přídělu účetních odpisů k zajištění vyrovnanosti zúčtování nákladů vynaložených v roce 2009;
souhlasí
 • se zapojením fondu odměn u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina na pokrytí případného překročení stanoveného objemu prostředků na platy za kalendářní rok;
 • s případným použitím rezervního fondu u zdravotnických zařízení zřizovaných krajem Vysočina v průběhu účetního období k pokrytí nákladů na provoz;
ukládá
 • vedoucímu odboru zdravotnictví a vedoucímu majetkového odboru věcně prověřovat návrhy nemocnicí k řešení havarijních situací vzniklých na majetku svěřeného do správy či pronajatého zřizovatelem;
 • ředitelům nemocnic zřizovaných krajem Vysočina:
  • promítat schválená rozpočtová opatření orgánu kraje do finančního plánu; upravený finanční plán předkládat odboru zdravotnictví nejpozději do 30 dnů po schválení rozpočtového opatření;
  • provést aktualizaci finančních plánů a předložit je do 31. 8. 2009 současně se soupisem realizovaných úsporných opatření na odbor zdravotnictví;
 • odboru zdravotnictví předložit aktualizované finanční plány nemocnic na rok 2009 společně s výsledky plnění za 1. pololetí 2009 do rady kraje v termínu nejpozději do 30. 9. 2009.
odpovědnost: odbor zdravotnictví, ekonomický odbor, majetkový odbor, ředitelé nemocnic
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-33.doc, RK-20-2009-33, př. 1, RK-20-2009-33, př. 4, RK-20-2009-33, př. 5

34. Vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a stanovení platu pro ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o rezignaci ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a jeho jmenování do funkce ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava. V průběhu jednání odešel L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0896/20/2009/RK
Rada kraje
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou Ing. Bohumírem Jelínkem ke dni 30. 6. 2009;
stanoví
v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v účinném znění a s nařízeními vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, plat Ing. Bohumíru Jelínkovi, řediteli Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava s účinností od 1. 7. 2009 dle materiálů
RK-20-2009-34, př. 2 a př. 3.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-34.doc

35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0897/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci MŠMT ČR v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 v celkové výši 455 530 Kč určenou pro právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2009-35, př. 1;
doporučuje
zastupitelstvu kraje vzít na vědomí přidělení účelových neinvestičních prostředků v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009 právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení dle materiálu RK-20-2009-35, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-35.doc, RK-20-2009-35, př. 1

36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, seznámil radu kraje s předloženým návrhem rozpočtového opatření na podporu romských žáků středních škol. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0898/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu romských žáků středních škol v celkové výši 48 200 Kč dle materiálu RK-20-2009-36, př. 1;
 • zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2009-36, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-36.doc, RK-20-2009-36, př. 1

37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh poskytnutí neinvestiční dotace Střední škole stavební Jihlava na úhradu zvýšených provozních nákladů. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0899/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední škole stavební Jihlava, IČ 60545267 ve výši 250 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-20-2009-37;
schvaluje
 • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 250 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, (ÚZ 00317) o částku 250 tis. Kč dle materiálu RK-20-2009-37;
 • zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, IČ 60545267, o částku 250 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-20-2009-37.
odpovědnost: odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy stavební Jihlava
termín: červen 2009
Usnesení bylo přijato 6 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-37.doc

38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o žádosti o dotaci na účast v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP. V průběhu jednání přišli V. Novotný a L. Joukl. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0900/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3421- Využití volného času dětí a mládeže Gymnáziu Velké Meziříčí, IČ 48895393 ve výši 20 tis. Kč na účast v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP dle materiálu
RK-20-2009-38, př. 3;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 20 tis. Kč pro Gymnázium Velké Meziříčí, IČ 48895393.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
termín: 30. 10. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-38.doc, RK-20-2009-38, př. 1, RK-20-2009-38, př. 2, RK-20-2009-38, př. 3

39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009. V průběhu jednání odešel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0901/20/2009/RK
Rada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu
RK-20-2009-39, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
termín: průběžně do konce roku 2009
Usnesení bylo přijato 7 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-39.doc, RK-20-2009-39, př. 1

40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
M. Pech, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, předložil radě kraje návrh rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu. V průběhu jednání přišel M. Hyský. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0902/20/2009/RK
Rada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 683 510 Kč a investiční dotaci ve výši 316 490 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, dle materiálu RK-20-2009-40, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 683 510 Kč a závazného ukazatele investiční dotace o částku 316 490 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-20-2009-40, př. 1.
odpovědnost: odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
termín: průběžně
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-40.doc, RK-20-2009-40, př. 1

J. Běhounek navrhl projednání bodů 41 a 42 v bloku.
K předkládaným bodům nebyly vzneseny požadavky na rozpravu a byly předneseny následující návrhy usnesení ke schválení.

41. Ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
Usnesení 0903/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 4 249 121,08 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 na zvláštním účtu Systém informování turistů do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Systém informování turistů ve výši převodu konečného zůstatku 4 249 121,08 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-41.doc, RK-20-2009-41, př. 1

42. Ukončení projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
Usnesení 0904/20/2009/RK
Rada kraje
schvaluje
 • převod konečného zůstatku ve výši 7 427 228,91 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009 na zvláštním účtu Propagace cestovního ruchu do Fondu strategických rezerv z důvodu ukončení projektu;
 • rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Propagace cestovního ruchu ve výši převodu konečného zůstatku 7 427 228,91 Kč a připsaných úroků za 2. čtvrtletí 2009.
odpovědnost: odbor regionálního rozvoje, ekonomický odbor
termín: 30. 6. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-42.doc, RK-20-2009-42, př. 1

43. Poskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
T. Čihák, vedoucí odboru regionálního rozvoje a D. Vichr, vedoucí oddělení strategického plánování, předložili radě kraje návrh rozpočtového opatření spočívající v poskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina. Rada kraje přijala návrh usnesení.
Usnesení 0905/20/2009/RK
Rada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
 • schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2009-43, př. 1;
 • rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
 • RK-20-2009-43, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-20-2009-43, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-20-2009-43, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2009-43, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-20-2009-43, př. 2 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-20-2009-43, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu
RK-20-2009-43, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
odpovědnost: ORR, OE
termín: 31. 12. 2009
Usnesení bylo přijato 8 hlasy, proti 0, zdržel se 0.
Zdrojové materiály: RK-20-2009-43.doc

45. Rozprava
V rámci diskuse předseda KVV ČSSD Kraj Vysočina informoval radu kraje o doporučení zastupitelstvu kraje odvolat člena legislativního výboru, L. Píšu a na jeho místo nominovat zastupitelku Z. Bečkovou.

J. Běhounek ukončil zasedání rady kraje č. 20/2009 s tím, že další zasedání se bude konat dne 23. 6. 2009, v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje Vysočina

Záznam pořízen na zasedání rady kraje č. 20/2009 dne 8. 6. 2009.
Zapsala: P. Pospíchalová, dne 8. 6. 2009 (zápis pořízen na základě záznamu).
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz