Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-26

RK-20-2009-26.doc
Číslo materiálu26
Číslo jednacíRK-20-2009-26
NázevKrajská knihovně Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Ministerstvo kultury ČR poskytlo Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci grantu Knihovna 21. století na základě
* rozhodnutím č.j. 2/20-844/2009 - OUK na projekt Knihy pro čtenáře s hendicapem ve výši 10 tis. Kč,
* rozhodnutím č.j. 3/104 - 8432009 - OUK na projekt Jak se žije lidem s postižením ve výši 5 tis. Kč,
* rozhodnutím č.j. 3/05 - 845/2009 - OUK na projekt V knihovně jako doma II. ve výši 10 tis. Kč,
Ministerstvo kultury ČR na základě rozhodnutím č.j. 38/2009 - OUK-OLK poskytlo dotaci Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci v rámci programu Veřejné informační služby knihoven na projekt Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové) ve výši 20 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci v rámci grantu Knihovna 21. století , ve výši 25 tis. Kč a v rámci programu Veřejné informační služby knihoven ve výši 20 tis. Kč.
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3314- Činnost knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
45 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů Knihy pro čtenáře s handicapem , Jak se žije lidem s postižením , V knihovně jako doma II. a Kurzy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina (nástavbové) ;
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 45 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci grantu Knihovna 21. století Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci, v celkové výši 25 tis. Kč (z toho projekt s názvem Knihy pro čtenáře s handicapem v částce 10 tis. Kč, projekt s názvem Jak se žije lidem s postižením v částce 5 tis. Kč a projekt V knihovně jsme jako doma II v částce 10 tis. Kč);
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34053) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Veřejné informační služby knihoven Krajské knihovně Vysočiny, příspěvkové organizaci, ve výši 20 tis. Kč na realizaci projektu s názvem Kursy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina ;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnost knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 25 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3314 - Činnost knihovnické, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34053) o částku 20 tis. Kč s určením pro Krajskou knihovnu Vysočiny, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace na rok 2009 o celkovou částku 45 tis. Kč určenou na realizaci projektů:
- Knihy pro čtenáře s handicapem v částce 10 tis. Kč,
- Jak se žije lidem s postižením v částce 5 tis. Kč,
- V knihovně jsme jako doma II v částce 10 tis. Kč,
- Kursy počítačové gramotnosti pro knihovníky kraje Vysočina v částce 20 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitelka Krajské knihovny Vysočiny, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz