Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-11

RK-20-2009-11.doc  RK-20-2009-11pr1.doc  RK-20-2009-11pr2.xls
Číslo materiálu11
Číslo jednacíRK-20-2009-11
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Resonance Třebíč
Zpracoval Z. Čech
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuNa kraj Vysočina se obrátila Základní umělecká škola Resonance Třebíč, zastoupená ředitelkou Vlastou Procházkovou, s žádostí o dotaci ve výši 11 750 Kč na krytí nákladů spojených s účastí Pěveckého sboru Resonance na festivalu dětských pěveckých sborů s názvem Světlo za Lidice . Tato nesoutěžní přehlídka dětských pěveckých sborů bude uspořádána u příležitosti 67. výročí lidické tragédie. Celé akce se zúčastní celkem 14 dětských pěveckých sborů ze 14 krajů České republiky a kraj Vysočina bude zastoupen Pěveckým sborem Resonance. Výše uvedená akce proběhne dne 13. června 2009 v Lidicích. Bližší informace o celé akci jsou uvedeny v žádosti o podporu akce, která je obsahem mat. RK-20-2009-11, př. 1. V roce 2008 reprezentoval kraj Vysočina na této akci Základní umělecká škola Františka Drdly, Žďár nad Sázavou, jejíž účast loni kraj Vysočina podpořil dotací ve výši 15 000 Kč.
Návrh řešení Žádost přijal odbor sekretariátu hejtmana a podrobil ji vyhodnocení dle kritérií obsažených ve vyhodnocovací tabulce (viz materiál RK-20-2009-11, př. 2). Na základě výše uvedených skutečností a výsledků hodnocení navrhujeme radě kraje v souladu s § 59 odst. 2 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, aby byla Základní umělecké škole Resonance Třebíč, Soukopova 75/5, 674 01 Třebíč IČ: 70283346 poskytnuta dotace ve výši 11 750 Kč na krytí nákladů souvisejících s účastí výše zmíněného pěveckého souboru na festivalu dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice .
StanoviskaV souvislosti s žádostí o finanční podporu si sekretariát hejtmana vyžádal stanoviska odboru školství mládeže a sportu a M. Kružíkové, členky rady kraje, viz materiál RK-20-2009-11, př. 2.
Ekonomický odbor souhlasí s navrhovaným rozpočtovým opatřením v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje. Aktuální stav rezervy na kapitole Zastupitelstvo kraje, na položce Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem je 447 000 Kč.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout dotaci ve výši 11 750 Kč Základní umělecké škole Resonance Třebíč, Soukopova 75/5, 674 01 Třebíč IČ: 70283346, na krytí nákladů souvisejících s účastí Pěveckého sboru Resonance na festivalu dětských pěveckých sborů Světlo za Lidice dle materiálu
RK-20-2009-11;
schvaluje
rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje (položka Kulturní, společenské a sportovní akce podporované krajem) spočívající ve snížení § 6409 Ostatní činnosti j.n. o částku 11 750 Kč při současném zvýšení § 3319 Ostatní záležitosti kultury o částku 11 750 Kč.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz