Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-36

RK-20-2009-36.doc  RK-20-2009-36pr1.xls
Číslo materiálu36
Číslo jednacíRK-20-2009-36
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
Zpracoval Z. Nevrkla
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuMinisterstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT ČR) rozhodlo o poskytnutí účelové dotace na rok 2009 v celkové výši 48 200 Kč. Pro školy zřízené krajem Vysočina vedené v příloze 1 materiálu RK-20-2009-36 je určena částka 48 200 Kč. Tyto finanční prostředky jsou určeny na realizaci programu Podpora romských žáků středních škol na leden - červen 2009 a slouží školám k usnadnění studia romským žákům, jejichž rodinám zvýšené náklady středoškolského studia působí problémy (např. na úhradu školného, stravného, ubytování, školních potřeb, ochranných pomůcek).
Návrh řešení OŠMS doporučuje radě kraje schválit:
- zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu romských žáků středních škol ve výši 48 200 Kč;
- zvýšení závazných ukazatelů příspěvku na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle přílohy 1 materiálu RK-20-2009-36.
StanoviskaUsnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve výši 48 200 Kč - na program Podpora romských žáků středních škol na leden - červen 2009 a nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a sportu) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT ČR na Podporu romských žáků středních škol v celkové výši 48 200 Kč dle materiálu RK-20-2009-36, př. 1;
* zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o účelovou neinvestiční dotaci na Podporu romských žáků středních škol u příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina dle materiálu RK-20-2009-36, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz