Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-40

RK-20-2009-40.doc  RK-20-2009-40pr1.xls
Číslo materiálu40
Číslo jednacíRK-20-2009-40
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
Zpracoval M. Vašíčková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuZásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro tvorbu a používání souborů učebních a kompenzačních pomůcek pro individuálně integrované děti, žáky a studenty se zdravotním postižením ze dne 29. 6. 2005, schválené usnesením zastupitelstva č. 0291/04/2005/ZK (dále jen Zásady ) ukládají v čl. 5 odboru školství, mládeže a sportu zpracování souhrnného seznamu konkrétních pomůcek a předložení radě kraje k projednání a schválení návrhu rozpočtového opatření a návrhy změn rozpočtů PO kraje, jejíž součástí je Speciálně pedagogické centrum (dále SPC). OŠMS v souladu s čl. 5 Zásad zpracoval ve spolupráci se zástupci všech SPC kraje souhrnný seznam dle materiálu RK-20-2009, př. 1 a po dohodě s ředitelkami SPC Jihlava, SPC Havlíčkův Brod a SPC Žďár nad Sázavou určil příspěvkovou organizaci kraje - Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, jejíž součástí je SPC, do jehož souboru učebních a kompenzačních pomůcek budou konkrétní pomůcky zařazeny. PO kraje Praktická škola a SPC byla zvolena s ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 3 Zásad z důvodu snadnější evidence a také proto, že této PO byly převedeny do evidence v dřívějším období pomůcky ve vlastnictví kraje, které jsou klientům speciálně pedagogických center nadále zapůjčovány.
Návrh řešení Ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 je na tento účel počítáno s částkou 1 000 tis. Kč. OŠMS tedy předkládá radě kraje návrh na rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu a návrh na zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz ve výši 683 510 Kč a investiční dotace ve výši 316 490 Kč příspěvkové organizaci kraje Praktická škola a SPC Žďár nad Sázavou. Finanční prostředky jsou určeny na pořízení konkrétních pomůcek pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením dle materiálu
RK-20-2009-40, př. 1.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2009 byla v kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3146, ostatní výdaje, (ÚZ 00307) schválena částka 1 000 tis. Kč na systémovou podporu k vytváření souborů učebních a kompenzačních pomůcek.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci ve výši 683 510 Kč a investiční dotaci ve výši 316 490 Kč Praktické škole a Speciálně pedagogickému centru Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek z kapitoly Školství, mládeže a sportu, § 3146 - Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče, dle materiálu
RK-20-2009-40, př. 1;
schvaluje
zvýšení závazného ukazatele příspěvku na provoz o částku 683 510 Kč a závazného ukazatele investiční dotace o částku 316 490 Kč pro Praktickou školu a Speciálně pedagogické centrum Žďár nad Sázavou, IČ 48895555 na pořízení učebních a kompenzačních pomůcek dle materiálu RK-20-2009-40, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitelka Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
Termín průběžně
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz