Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-07

RK-20-2009-07.doc
Číslo materiálu07
Číslo jednacíRK-20-2009-07
NázevSmlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zprostředkování prodeje domu č.p. 254 Humpolecká ul. v Havlíčkově Brodě.
Kraj Vysočina se stal vlastníkem objektu č.p. 254 na Humpolecké ulici postaveného na pozemku st. par. č. 977, pozemku st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2, vše v k.ú. a obci Havlíčkův Brod, na základě Protokolu o předání a převzetí majetku státu sepsaného podle § 8 zákona č. 290/2002 Sb., graficky znázorněno v materiálu RK-20-2009-07, př. 1. U Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod jsou tyto nemovitosti zapsány na listu vlastnictví 1817 pro katastrální území a obec Havlíčkův Brod. Nemovitosti se nachází v zastavěné části města Havlíčkův Brod, po pravé straně při výjezdu z města směrem na Humpolec, v souvislé zástavbě rodinných domů či komerčních objektů podél frekventované komunikace - silnice I/34. Jedná se o objekt se dvěma nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt byl postaven v roce 1910, následně rekonstruován v roce 1930 pro potřeby umístnění rentgenového pracoviště. Stavebními úpravami v letech 1996 až 2000 provedenými nájemcem objektu, byla v 1. podzemním podlaží zřízena restaurace, 1. nadzemní podlaží bylo upraveno k obchodním účelům (zřízena prodejna starožitností a zastavárna), ve 2. nadzemním podlaží byly zřízeny kancelářské prostory. Nemovitost je napojena na elektrickou rozvodnou síť, městský vodovod a kanalizaci, plynovodní řád.
Rada kraje přijala usnesení 1038/22/2006/RK, kterým rozhodla zveřejnit záměr prodeje budovy č.p. 254 postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemku st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod na úřední desce Krajského úřadu kraje Vysočina a schválila:
* způsob výběru zájemce o koupi nemovitého majetku výběrem zájemce výběrovým řízením na určení pořadí ve smyslu ustanovení článku 7 Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina;
* kartu nemovitostí nabízených k prodeji dle materiálu RK-22-2008-11, př. 1.
Minimální kupní cena byla stanovena ve výši ceny stanovené znaleckým posudkem v místě a čase obvyklé povýšené o náklad za zpracování znaleckého posudku, tj. úhrnem zaokrouhleně ve výši 4 600 000 Kč. Prodej byl zveřejněn po dobu 30 dnů na úřední desce krajského úřadu, úřední desce Městského úřadu Havlíčkův Brod, dále byl inzerován v novinách Cesta Vysočiny a krajských novinách Kraj Vysočina. O nabízený majetek neprojevil nikdo zájem.
Vzhledem k neúspěšnosti výběrového řízení na určení pořadí přijala rada kraje dne
23. 9. 2008 usnesení 1318/29/208/RK, kterým byl zvolen jiný způsob hledání zájemce o koupi nemovitostí. Byla uzavřena smlouva o zprostředkování prodeje s realitní kanceláří
A-City spol. s r.o., se sídlem Brno, Staré Brno, Hybešova 224/13, PSČ 602 00, za kupní cenu 4 600 000 Kč a zprostředkovatelskou provizi ve výši 3 % včetně DPH ze sjednané kupní ceny. Smlouva o zprostředkování prodeje byla uzavřena na dobu určitou do
31. 3. 2009. Dle projednání s realitní kanceláří o nabízený majetek projevilo několik zájemců, žádný z nich však k realizaci koupě nepřistoupil.
Návrh řešení Odbor majetkový oslovil tři realitní kanceláře působící na území kraje s poptávkou na opětovné zajištění zprostředkovatelských služeb při prodeji nemovitostí.
Vzhledem k výše uvedenému navrhuje odbor majetkový uzavřít s realitní kanceláří Areality Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Benešova 1304/8, PSČ 586 01 smlouvu o zprostředkování prodeje uvedeného majetku. Vyhledání zájemce touto cestou se jeví OM jako ekonomicky výhodnější s větší možností na úspěch při vyhledání případného kupce, za současného snížení kupní ceny. Zprostředkovatel požaduje za zprostředkování prodeje odměnu ve výši 2 % plus DPH ze sjednané kupní ceny. OM navrhuje kupní cenu stanovit ve výši 4 000 000 Kč. O prodeji majetku kraje budoucímu kupujícímu rozhodne Zastupitelstvo kraje Vysočina. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít zprostředkovatelskou smlouvu s realitní kanceláří Areality Vysočina s r.o. na zajištění prodeje uvedených nemovitostí za kupní cenu 4 000 000 Kč a odměnu pro realitní kancelář ve výši 2 % plus DPH ze sjednané kupní ceny.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zprostředkování dle materiálu RK-20-2009-07, př. 2 s realitní kanceláří
Areality Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Benešova 1304/8, PSČ 586 01 na vyhledání zájemce na koupi budovy č. p. 254 postavené na pozemku st. par. č. 977, pozemku st. par. č. 977 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 288 m2, pozemku par. č. 534/26 zahrada o výměře 800 m2, vše v k. ú. a obci Havlíčkův Brod za kupní cenu 4 000 000 Kč, s tím, že provize pro realitní kancelář Areality Vysočina s r.o., se sídlem Jihlava, Benešova 1304/8, PSČ 586 01 bude činit 2 % plus DPH ze sjednané kupní ceny.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz