Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-05

RK-20-2009-05.doc
Číslo materiálu05
Číslo jednacíRK-20-2009-05
NázevUzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kalhov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi krajem Vysočina a obcí Kalhov na darování části pozemku zastavěného chodníkem.
Usnesením 0076/03/2009/RK vyslovila rada kraje souhlas se stavbou Výstavba chodníku podél silnice II/523 a podél budovy obecního úřadu v obci Kalhov , rozhodla uzavřít nepojmenovanou smlouvu zakládající obci Kalhov právo provést výše uvedenou stavbu mimo jiné i na pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov a dále rozhodla zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 820/1 zastavěného chodníkem, jehož investorem je obec Kalhov. Nepojmenovaná smlouvu byla uzavřena den 23. 1. a 26. 1. 2009 a na jejím základě bylo vydáno stavební povolení, zveřejnění záměru darování části pozemku par. č. 820/1 proběhlo ve dnech 26. 1 - 26. 2. 2009. Nyní se obrátil na OM zástupce investora Ing. Ivo Zajonc se žádostí o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě části výše uvedeného pozemku (cca 201 m2), neboť obec chce na výstavbu chodníku využít prostředků z dotace. Pro získání dotace vyžaduje správce dotačních prostředků získání vlastnického práva k dotčenému pozemku, popř. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě.
Návrh řešení OM navrhuje doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě na část pozemku par. č. 820/1 - ost. plocha, silnice v rozsahu cca 201 m2, který bude zastavěn stavbou chodníku. Již při uzavírání smlouvy zakládající právo stavby se předpokládalo darování části pozemku zastavěného chodníkem a byl zveřejněn záměr darování. Uzavření budoucí darovací smlouvy a následné darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví kraje Vysočina - čl. II, odst. 2. Darovaný pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude užíván komerčně.
Usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina obcí Kalhov smlouvu o budoucí darovací smlouvě, na základě které bude obci Kalhov darována část pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov zastavěná chodníkem.
StanoviskaKrajská správa a údržba silnic Vysočiny, provoz Jihlava již ve stanovisku ke stavbě chodníku uvedla, že část pozemku par. č. 820/1 zastavěná chodníkem musí být převedena do vlastnictví obce Kalhov.
ODSH souhlasí s darováním části pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov zastavěného chodníkem do vlastnictví obce Kalhov.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi krajem Vysočina na straně budoucího dárce a obcí Kalhot na straně budoucího obdarovaného smlouvu o budoucí darovací smlouvě, na základě které bude obci Kalhov darována část pozemku par. č. 820/1 v k.ú. a obci Kalhov zastavěná chodníkem.
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 15. 9. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz