Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-27

RK-20-2009-27.doc
Číslo materiálu27
Číslo jednacíRK-20-2009-27
NázevMuzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 25-14265/2008 - Odboru regionální a národnostní kultury byla Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci poskytnuta neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A na projekt .odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950 ve výši 48 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A , ve výši 48 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
48 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950 ;
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 48 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950 ve výši 48 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 - Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 48 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, na rok 2009 o částku 48 tis. Kč určenou na realizaci projektu Odborné zpracování a edice Sborníku písní z Havlíčkobrodska - dosud nepublikované sběry z let 1904, 1910 a 1950 .
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz