Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-22

RK-20-2009-22.doc  RK-20-2009-22pr1.pdf  RK-20-2009-22pr2.pdf
Číslo materiálu22
Číslo jednacíRK-20-2009-22
NázevŽádost o stanovisko k investičnímu záměru Jihomoravského kraje
Zpracoval I. Ševecová, J. Mrázková
Předkládá H. Strnadová, P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuDne 23. dubna 2009 obdržel Kraj Vysočina žádost o projednání Investičního záměru na přestavbu mostu ev. č. 387-012 na silnici Bořínov - Nedvědice viz příloha materiálu
RK-20-2009-22, př. 1. S ohledem na skutečnost, že se navržená stavba nachází na území obou krajů viz příloha materiálu RK-20-2009-22, př. 2, předávací protokol, je potřebný k pokračování projektové přípravy, kterou zajišťuje Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, i souhlas kraje Vysočina. Na základě schválení investičního záměru v obou krajích, bude zadáno Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí.
Dle předložených podkladů Jihomoravského kraje, Investičního záměru, jedná se o stavbu nového mostu na hranicích obou krajů v předpokládané hodnotě 62 356 tis. Kč (vč. DPH).
Kraj Vysočina vzhledem k dopravnímu významu komunikace II/387 nemá v žádném plánu investičních akcí zařazeno řešení Investičního záměru na přestavbu mostu ev. č. 387-012 na silnici Bořínov - Nedvědice.
Návrh řešení Odbor dopravy a silničního hospodářství společně s odborem majetkovým Krajského úřadu kraje Vysočina vzhledem k dosud nevyřešeným majetkoprávním vztahům mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským vzniklým přechodem části území kraje Vysočina do Jihomoravského kraje od 1. 1. 2005, navrhují radě kraje vzít předložený Investiční záměr Jihomoravského kraje na přestavbu mostu ev. č. 387-012 na silnici Bořínov - Nedvědice na vědomí a do vyřešení majetkoprávního vypořádání nepodílet se finančními prostředky na přípravě a realizaci této akce.
StanoviskaDopravní komise Rady kraje Vysočina na svém jednání dne 22. 5. 2009 přijala závěr, ve kterém souhlasí se zahájením jednání o majetkoprávním vypořádáním mezi krajem Vysočina a Jihomoravským krajem a do doby majetkoprávního vypořádání nepodílet se finančními prostředky na přípravě a realizaci této akce.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
Investiční záměr Jihomoravského kraje na přestavbu mostu ev. č. 387-012 na silnici Bořínov - Nedvědice;
ukládá
odboru majetkovému zahájit jednání o majetkoprávním vypořádání mezi krajem Vysočina a krajem Jihomoravským;
rozhoduje
do doby majetkoprávního vypořádání nepodílet se finančními prostředky na přípravě a realizaci této akce.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství, odbor majetkový
Termín průběžně, do 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz