Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-37

RK-20-2009-37.doc
Číslo materiálu37
Číslo jednacíRK-20-2009-37
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava
Zpracoval J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuDopisem ze dne 11. května 2009 požádala Střední škola stavební Jihlava (dále jen škola) o zvýšení příspěvku na provoz v částce 250 tis. Kč z důvodu úhrady provozních nákladů spojených se změnou vytápění na odloučeném pracovišti Pávov 106, kde probíhá část praktické výuky dřevařských oborů. Zřizovatel kraj Vysočina rozhodl po ukončení restitučního sporu nahradit zde kotelnu na pevná paliva kotelnou plynovou. Akce byla úspěšně ukončena v prosinci 2008, vytápění funguje, současně je však nutné konstatovat, že plynové vytápění je výrazně dražší než předchozí na pevná paliva. Škola vyčíslila roční navýšení na plynové vytápění o částku 250 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že veškeré výše uvedené skutečnosti nebyly při tvorbě rozpočtu na rok 2009 známy, škola žádá prostřednictvím OŠMS svého zřizovatele o zvýšení příspěvku na provoz o částku 250 tis. Kč.
Současně škola požadovala navýšení příspěvku na provoz ve výši 150 tis. Kč, z důvodu zvýšených nákladů souvisejících s pronajatým objektem na odloučeném pracovišti Brněnská 65 v Jihlavě, kde probíhá další část výuky dřevařských oborů. Tento objekt změnil v loňském roce vlastníka a došlo zde k výraznému růstu celkových nákladů souvisejících s pronájmem. Zvýšené náklady byly v průběhu roku 2008 hrazeny z rozpočtu školy, i když jejich vzestupný trend byl jednou z příčin vzniku ztráty v hlavní činnosti (ta byla vyrovnána ziskem v doplňkové činnosti). Po projednání žádosti s ředitelem školy si tyto zvýšené náklady škola pokryje v rámci stávajícího rozpočtu, přijetím dalších úsporných opatření.

Stav fondů školy v roce 2009 schválených usnesením 0765/18/2009/RK je následující:
- stav IF k 1. 1. 2009 je 20 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 1 429 tis. Kč. Použití IF 1 345 tis. Kč Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 104 tis. Kč.
- stav RF k 1. 1. 2009 je 499 tis. Kč. Předpokládaná tvorba 41 tis. Kč. Použití RF 538 tis. Kč (k dalšímu rozvoji činnosti 60 tis. Kč, k dalšímu rozvoji činnosti - pořízení DDHM z finančních darů 20 tis. Kč, projekt FM EHP/Norska - ukončení v r. 2009 458 tis. Kč). Zůstatek k 31. 12. 2009 bude 2 tis. Kč.
Návrh řešení OŠMS navrhuje poskytnout škole neinvestiční dotaci ve výši 250 tisíc Kč na úhradu zvýšených provozních výdajů. Tuto dotaci krýt přesunem prostředků v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Školství, mládeže a sportu - snížit § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, položka Zvyšování odbornosti učitelů ve špičkových výzkumných a vzdělávacích pracovištích (UZ 00317) o částku 250 tis. Kč a navýšit § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o stejnou částku. Současně se navrhuje u této školy zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz o částku 250 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
poskytnout neinvestiční dotaci Střední škole stavební Jihlava, IČ 60545267 ve výši 250 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-20-2009-37;
schvaluje
* rozpočtové opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu spočívající ve zvýšení § 3123 Střední odborná učiliště a učiliště o částku 250 tis. Kč při současném snížení § 3299 Ostatní záležitosti vzdělávání, (ÚZ 00317) o částku 250 tis. Kč dle materiálu
RK-20-2009-37;
* zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz pro Střední školu stavební Jihlava, IČ 60545267, o částku 250 tis. Kč na úhradu zvýšených provozních nákladů dle materiálu RK-20-2009-37.
Odpovědnost odbor školství mládeže a sportu, ekonomický odbor, ředitel Střední školy stavební Jihlava
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz