Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-43

RK-20-2009-43.doc
Číslo materiálu43
Číslo jednacíRK-20-2009-43
NázevPoskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval M. Vencovská
Předkládá T. Čihák
Počet příloh
Popis problémuJedná se o schválení přidělení dotace přijatým žádostem dle Zásad Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
Na základě usnesení č. 0112/02/2009/ZK, ze dne 10. 3. 2009 ( Zastupitelstvo kraje schvaluje Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina dle materiálu
ZK-02-2009-47, př. 1. ) schválilo Zastupitelstvo kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina (dále jen Zásady ).
Žádosti uvedené v materiálu RK-20-2009-43, př. 1 a RK-20-2009-43, př. 2 byly předloženy Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina (dále jen ORR ) do 25. 5. 2009, tj. do posledního dne třetího termínu ukončení příjmu žádostí. Dosud bylo v roce 2009 k termínům první a druhé uzávěrky pro předložení žádostí ( tj. 12. 3. 2009
a 15. 4. 2009) podáno celkem 12 projektů obcí a 21 projektů škol, s celkovým požadavkem podpory kraje Vysočina 1 528 564,00 Kč.
Všechny žádosti byly posouzeny z hlediska jejich úplnosti a splnění podmínek formálních kritérií a kritérií přijatelnosti stanovených Zásadami. Na základě tohoto posouzení byl vytvořen seznam žádostí obcí a seznam žádostí škol a mikroregionu, které splnily všechny podmínky stanovené Zásadami a mají tudíž nárok na poskytnutí dotace v roce 2009.
Soupis žádostí obcí a krátká anotace akcí jsou uvedeny v materiálu RK-20-2009-43, př. 1.
Soupis žádostí škol a mikroregionu a krátká anotace akcí jsou uvedeny v materiálu
RK-20-2009-43, př. 2.
Návrh řešení ORR navrhuje Radě kraje Vysočina doporučit Zastupitelstvu kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace obcím na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 dle seznamu uvedeného v materiálu RK-20-2009-43, př. 1.
ORR navrhuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace školám jiných zřizovatelů a mikroregionu na podporu naplňování a propagace místní Agendy 21 a Zdraví 21 dle seznamu RK-20-2009-43 př. 2.
Celková výše finančních prostředků alokovaná na Zásady, v kapitole Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje, je 3 000 tis. Kč, celková výše dotací nárokovaných žadateli v třetím termínu podávání žádostí je 379 200,00 Kč.
StanoviskaEkonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Návrh usneseníRada kraje
doporučuje
zastupitelstvu kraje:
* schválit seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2009-43, př. 1;
* rozhodnout poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu
RK-20-2009-43, př. 1 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-20-2009-43, př. 1 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-20-2009-43, př. 1 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina;
schvaluje
seznam akcí navržených k podpoře dle materiálu RK-20-2009-43, př. 2;
rozhoduje
poskytnout dotace z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje ve výši uvedené v materiálu RK-20-2009-43, př. 2 příjemcům dotace uvedeným v materiálu RK-20-2009-43, př. 2 na realizaci akcí uvedených v materiálu RK-20-2009-43, př. 2 v souladu se Zásadami Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování principů místní Agendy 21 a Zdraví 21 v kraji Vysočina.
Odpovědnost ORR, OE
Termín 31. 12. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz