Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-10

RK-20-2009-10.doc
Číslo materiálu10
Číslo jednacíRK-20-2009-10
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
Zpracoval J. Kopecká
Předkládá A. Krištofová
Počet příloh
Popis problémuMateriál řeší povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou dotaci z Ministerstva financí ve výši 30 tis. Kč, určenou na činnost krajského úřadu v souvislosti s volbami do zastupitelstev obcí.
Na základě žádosti Ministerstva vnitra bylo rozhodnuto Ministerstvem financí poskytnout neinvestiční účelovou dotaci na zajištění výdajů vzniklých kraji, dotčeným obcím s pověřeným obecním úřadem a obcím na území kraje Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí, vyhlášených ministrem vnitra na 27. června 2009. Pro kraj Vysočina byly uvolněny prostředky v celkové výši 50 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč je určeno na činnost krajského úřadu.
Návrh řešení Ekonomický odbor navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající v povýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje Vysočina o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva financí ve výši 30 tis. Kč na úhradu výdajů vzniklých kraji v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
StanoviskaOdbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu, oddělení řízení lidských zdrojů souhlasí s návrhem usnesení.
Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6115 Volby do zastupitelstev územních samosprávních celků) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z MF ČR ve výši 30 tis. Kč na krytí výdajů vzniklých kraji Vysočina v souvislosti s konáním voleb do zastupitelstev obcí.
Odpovědnost odbor ekonomický, odbor sekretariátu ředitele a krajského živnostenského úřadu
Termín červenec 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz