Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-19

RK-20-2009-19.doc
Číslo materiálu19
Číslo jednacíRK-20-2009-19
NázevVeřejná zakázka na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Zpracoval I. Šedová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuNa základě výzvy k podání nabídek odeslané dne 23. 4. 2009 bylo zahájeno zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka . Předmětem této akce jsou služby spočívající ve vypracování projektové dokumentace pro územní řízení pro rekonstrukci silnice II/150 od Pavlíkova, místní části obce Vilémovice po obec Leštinka. Jedná se o rekonstrukci silnice na kategorii S 9,5/70 v délce cca 2 km.
Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 14:00 hod. dne 11. 5. 2009. Nabídku na veřejnou zakázku ve stanoveném termínu podalo 9 uchazečů, z toho 3 oslovení zájemci. Dne 13. 5. 2009 v 15:00 hod. proběhlo otevírání obálek s nabídkami uchazečů hodnotící komisí, která plnila funkci komise pro otevírání obálek. Bylo konstatováno, že všechny nabídky jsou úplné a splňují požadavky dle § 71 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Otevírání obálek se nezúčastnil žádný zástupce uchazečů, kteří podali nabídku. Zároveň proběhlo první jednání hodnotící komise, kde na základě posouzení předložených kvalifikací komise z důvodu nejasností v jedné z předložených nabídek rozhodla o obeslání uchazeče k jejich doplnění. Hodnotící komise se dne 1. 6. 2009 ve 12.00 hod. sešla na svém druhém jednání. Zde komise dokončila posouzení nabídek z hlediska kvalifikací uchazečů. Všechny nabídky splnily požadavky zadávací dokumentace v rámci kvalifikačních předpokladů. Jediným kritériem hodnocení byla nejnižší nabídková cena. Z jednání hodnotící komise byly pořízeny protokoly, které jsou přílohou materiálu RK-20-2009-19, př. 1. O průběhu posouzení a hodnocení nabídek byla hodnotící komisí pořízena Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek, která je rovněž přílohou materiálu RK-20-2009-19, př. 2.
Návrh řešení Nabídku s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 573 720,- Kč bez DPH ( 682 726,- Kč s DPH) předložil uchazeč RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680.
Pořadí nabídek tak, jak bylo určeno hodnotící komisí, je uvedeno ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (RK-20-2009-19, př. 2)
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout o nejvhodnější nabídce v souladu se závěry hodnotící komise.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžadována.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
pořadí nabídek na veřejnou zakázku na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka dle materiálu
RK-20-2009-19, př. 2;
rozhoduje
vybrat nabídku uchazeče RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB spol. s r.o., Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno, IČ: 253 25 680, jako nejvhodnější nabídku na podlimitní veřejnou zakázku na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka ;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství oznámit výsledek zadávacího řízení na uvedenou veřejnou zakázku uchazečům, kteří podali nabídky a zahájit jednání s vybraným uchazečem o uzavření smlouvy o dílo.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 10. 7. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz