Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-21

RK-20-2009-21.doc  RK-20-2009-21pr1.doc  RK-20-2009-21pr2.doc  RK-20-2009-21pr3.doc  RK-20-2009-21pr4.doc
Číslo materiálu21
Číslo jednacíRK-20-2009-21
NázevRozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
Zpracoval M. Kremláčková
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuMateriál je předkládán radě kraje z důvodu přijetí rozhodnutí o uzavření dodatků č. 2 Smlouvy o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen Smlouvy ) na projekty II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, II/405 Brtnice - Zašovice, II/353 Bohdalov - obchvat a uzavření dodatku č. 1 Smlouvy na projekt II/399 Stropešín - most, ev.č. 399-002 .
Rada kraje Vysočina usnesením č. 1484/31/2007/RK ze dne 30. 10. 2007 schválila předložení žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (dále jen ROP JV ) na realizaci projektů II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, II/405 Brtnice - Zašovice, II/353 Bohdalov - obchvat . Usnesením č. 1423/31/2008/RK ze dne 7. 10. 2008 schválila rada kraje podání žádosti o poskytnutí podpory v rámci kontinuální výzvy k předkládání projektů do ROP JV na realizaci projektu II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002 .
Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod schválil dne 14. 3. 2008 usnesením č. ÚRR 10/03-3 uvedené projekty II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, II/405 Brtnice - Zašovice, II/353 Bohdalov - obchvat k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje Vysočina usnesením č. 0546/14/2008/RK ze dne 29. 4. 2008 rozhodla uzavřít Smlouvy o poskytnutí dotace. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod dále schválil dne 5. 2. 2009 projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002 , usnesením č. ÚRR 17/08-6, k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z ROP JV. Rada kraje usnesením č. 0529/13/2009/RK ze dne 14. 4. 2009 rozhodla uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace.
Návrh řešení Důvodem uzavření dodatku č. 2 Smlouvy na projekty II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba, II/405 Brtnice - Zašovice, II/353 Bohdalov - obchvat a dodatku č. 1 Smlouvy na projekt II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002 je nabytí účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., o změně zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, podle kterého by měla být u všech projektů, kde došlo k porušení zákona nebo smlouvy o poskytnutí dotace (i drobnému formálnímu pochybení), krácena dotace ve výši 100 %, tzn. odebrání celé dotace. Na základě dohody s Ministerstvem financí ČR a jeho pokynu k dalšímu postupu, připravil Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod systém finančních odvodů podle stupně pochybení při realizaci projektu. Díky této změně nebude nutné vždy krátit dotaci v plné výši 100 %.
U projektu II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba se dále mění upřesnění indikátorů na základě metodiky a vyjádření investičních/neinvestičních nákladů. U projektu II/405 Brtnice - Zašovice se také mění indikátory dle metodiky, kdy se například mezi Počty dalších dopravních staveb zahrnují i autobusové zastávky a jsou upřesněny investiční a neinvestiční náklady.
Návrhy dodatků, které zaslal Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod ke schválení, jsou přílohami tohoto materiálu. Odbor dopravy a silničního hospodářství doporučuje Radě kraje Vysočina rozhodnout o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít dodatky ke Smlouvám o poskytnutí dotací z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekty:
* II/360 Oslavička - obchvat, 2. stavba dle materiálu RK-20-2009-21, př. 1
* II/405 Brtnice - Zašovice dle materiálu RK-20-2009-21, př. 2
* II/353 Bohdalov - obchvat dle materiálu RK-20-2009-21, př. 3
* II/399 Stropešín - most, ev. č. 399-002 dle materiálu RK-20-2009-21, př. 4.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz