Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-04

RK-20-2009-04.doc
Číslo materiálu04
Číslo jednacíRK-20-2009-04
NázevZřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice
Zpracoval H. Brázdilová
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuStřední škola řemesel a služeb Moravské Budějovice, příspěvková organizace kraje, je investorem stavby Moravské Budějovice, Střední škola řemesel a služeb - propojení budov optickým a metalickým kabelem mimo jiné i na pozemcích par. č. 4260/2, 4260/26, 4260/6 a 4260/5 vedeném v katastru nemovitostí pro k. ú. a obec Moravské Budějovice na LV č. 10001, jejichž vlastníkem je město Moravské Budějovice. Stavba je dokončena a zaměřena. Kraj Vysočina, jako zřizovatel školy, je vlastníkem výše uvedené stavby.
Návrh řešení Odbor majetkový navrhuje radě kraje rozhodnout uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene užívání části pozemků par. č. 4260/2, 4260/26, 4260/6 a 4260/5 v k. ú. a obci Moravské Budějovice mezi krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, jako investorem stavby za účelem zřízení a provozování stavby Moravské Budějovice, Střední škola řemesel a služeb - propojení budov optickým a metalickým kabelem . Veškeré náklady spojené s uzavřením této smlouvy ponese investor stavby.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene mezi krajem Vysočina, jako oprávněným z věcného břemene, městem Moravské Budějovice, jako povinným z věcného břemene a Střední školou řemesel a služeb Moravské Budějovice, jako investorem stavby, na užívání části pozemků par. č. 4260/2, 4260/26, 4260/6 a 4260/5 v k. ú. a obci Moravské Budějovice za účelem zřízení a provozování stavby Moravské Budějovice, Střední škola řemesel a služeb - propojení budov optickým a metalickým kabelem .
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 31. 8. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz