Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-29

RK-20-2009-29.doc
Číslo materiálu29
Číslo jednacíRK-20-2009-29
NázevMuzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 15252/2008 a rozhodnutím MK ČR č. 1168/2009 - Odboru regionální a národnostní kultury byly Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci programu Kulturní aktivity na projekt Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina a téma: Pojmenování a průběh horáckých posvícení II. ve výši 55 tis. Kč a téma Lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh ve výši 210 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci v rámci programu Kulturní aktivity , ve výši 265 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315- Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
265 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektu Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina. Téma: Pojmenování a průběh horáckých posvícení a téma: lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh ;
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 265 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity Muzeu Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizaci, ve výši 265 tis. Kč (z toho: téma Pojmenování a průběh horáckých posvícení II částka 55 tis. Kč a téma Lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh částka 210 tis. Kč);
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 265 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace na rok 2009 o částku 265 tis. Kč určenou na realizaci projektu Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v kraji Vysočina, z toho na realizaci tématu: Pojmenování a průběh horáckých posvícení II částka 55 tis. Kč a na téma: Lidový oděv, lidová strava, doprava, obchod a trh částka 210 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz