Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávyUrčeno pro
členy Rady Kraje Vysočina
ředitele KrÚ
informaci vedoucím odborů a samostatných oddělení

Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego,
v souladu s § 58 odst. 1 zákona 129/2000 Sb., o krajích,

s v o l á v á m


zasedání rady kraje č. 20/2009, které se bude konat dne 08.06.2009 v 9:00 hod. v zasedací místnosti Rady Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava.


Navržený program jednání:
1. Zahájení, připomínky k zápisu ze zasedání č. 19/2009
2. Věcná břemena na majetku kraje Vysočina
    (9:05 9:10, P. Kolář, RK-20-2009-02)
3. Majetkoprávní příprava stavby Přeložka silnice II/352 Jihlava - Heroltice
    (9:10 9:15, P. Kolář, RK-20-2009-03)
4. Zřízení věcného břemene v k. ú. Moravské Budějovice
    (9:15 9:20, P. Kolář, RK-20-2009-04)
5. Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k.ú. Kalhov
    (9:20 9:25, P. Kolář, RK-20-2009-05)
6. Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
    (9:25 9:30, P. Kolář, RK-20-2009-06)
7. Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitého majetku v k. ú. a obci Havlíčkův Brod
    (9:30 9:35, P. Kolář, RK-20-2009-07)
8. Veřejná zakázka na stavební práce Domov pro seniory Velké Meziříčí - novostavba - změna usnesení 0823/19/2009/RK
    (9:35 9:40, P. Kolář, RK-20-2009-08)
9. Pořízení dat státního mapového díla
    (9:40 9:45, P. Pavlinec, RK-20-2009-09)
10. Návrh na provedení rozpočtového opatření - dotace na volby do zastupitelstev obcí
    (9:45 9:50, A. Krištofová, RK-20-2009-10)
11. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace Základní umělecké škole Resonance Třebíč
    (9:50 9:55, I. Šteklová, RK-20-2009-11)
12. Vyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
    (9:55 10:00, I. Šteklová, RK-20-2009-12)
13. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání galakoncertu Polenského Big Bandu
    (10:00 10:05, I. Šteklová, RK-20-2009-13)
14. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání mezinárodního setkání uměleckých kovářů s názvem Brtnická kovadlina 2009
    (10:05 10:10, I. Šteklová, RK-20-2009-14)
15. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zastupitelstvo kraje - poskytnutí dotace na pořádání 13. celonárodního semináře ÚP-GIS Územní plánování a GIS
    (10:10 10:15, I. Šteklová, RK-20-2009-15)
16. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:15 10:20, I. Šteklová, RK-20-2009-16)
17. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:20 10:25, I. Šteklová, RK-20-2009-17)
18. Pronájem nebytových prostor v sídle kraje Vysočina
    (10:25 10:30, I. Šteklová, RK-20-2009-18)
19. Veřejná zakázka na služby II/150 Pavlíkov - Leštinka - rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
    (10:30 10:35, H. Strnadová, RK-20-2009-19)
20. Veřejná zakázka na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice
    (10:35 10:40, H. Strnadová, RK-20-2009-20)
21. Rozhodnutí o uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace z ROP JV
    (10:40 10:45, H. Strnadová, RK-20-2009-21)
22. Žádost o stanovisko k investičnímu záměru Jihomoravského kraje
    (10:45 10:50, H. Strnadová, P. Kolář, RK-20-2009-22)
23. Návrh na změnu platu ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina na úseku kultury
    (10:50 10:55, K. Lisá, RK-20-2009-23)
24. Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
    (10:55 11:00, K. Lisá, RK-20-2009-24)
25. Muzea Vysočiny Třebíč, příspěvkové organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - změna závazných ukazatelů
    (11:00 11:05, K. Lisá, RK-20-2009-25)
26. Krajská knihovně Vysočiny - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
    (11:05 11:10, K. Lisá, RK-20-2009-26)
27. Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
    (11:10 11:15, K. Lisá, RK-20-2009-27)
28. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
    (11:15 11:20, K. Lisá, RK-20-2009-28)
29. Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
    (11:20 11:25, K. Lisá, RK-20-2009-29)
30. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru vítěznému režisérovi v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
    (11:25 11:30, K. Lisá, RK-20-2009-30)
31. Žádost o poskytnutí a prodloužení termínu na vrácení návratné finanční výpomoci některým příspěvkovým organizacím na úseku sociálních služeb
    (11:30 11:35, V. Švarcová, RK-20-2009-31)
32. Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    (11:35 11:40, L. Kettner, RK-20-2009-32)
33. Návrh finančních plánů na rok 2009 pro nemocnice, zřizované krajem Vysočina včetně návrhu rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví
    (11:40 11:45, L. Kettner, RK-20-2009-33)
34. Vzdání se funkce ředitele Střední školy Kamenice nad Lipou a stanovení platu pro ředitele Obchodní akademie a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Jihlava
    (11:45 11:50, M. Pech, RK-20-2009-34)
35. Návrh na provedení rozpočtového opatření v kapitole Školství, mládeže a sportu - dotace v rámci rozvojového programu Podpora environmentálního vzdělávání výchovy a osvěty (EVVO) ve školách v roce 2009
    (11:50 11:55, M. Pech, RK-20-2009-35)
36. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - Podpora romských žáků středních škol
    (11:55 12:00, M. Pech, RK-20-2009-36)
37. Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu - navýšení příspěvku na provoz Střední škole stavební Jihlava
    (12:00 12:05, M. Pech, RK-20-2009-37)
38. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - žádost o dotaci na reprezentaci kraje v postupové soutěži 2009 NATIONAL GEOGRAPHIC WORLD CHAMPIONSHIP
    (12:05 12:10, M. Pech, RK-20-2009-38)
39. Návrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
    (12:10 12:15, M. Pech, RK-20-2009-39)
40. Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - učební a kompenzační pomůcky a návrh na změnu rozpočtu Praktické školy a Speciálně pedagogického centra Žďár nad Sázavou
    (12:15 12:20, M. Pech, RK-20-2009-40)
41. Ukončení projektu Zkvalitnění systému informování turistů v kraji Vysočina
    (12:20 12:25, T. Čihák, RK-20-2009-41)
42. Ukončení projektu Zkvalitnění propagace turistického potenciálu kraje Vysočina
    (12:25 12:30, T. Čihák, RK-20-2009-42)
43. Poskytnutí dotací obcím, mikroregionu a školám jiných zřizovatelů - Zásady MA 21 a Zdraví 21 - návrh na provedení rozpočtového opatření
    (12:30 12:35, T. Čihák, RK-20-2009-43)
44. Rozprava členů rady


MUDr. Jiří Běhounek v. r.
hejtman Kraje Vysočina
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz