Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-39

RK-20-2009-39.doc  RK-20-2009-39pr1.xls
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-20-2009-39
NázevNávrh na úpravu investičního plánu příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina za odvětví školství na rok 2009
Zpracoval J. Kafková
Předkládá M. Pech
Počet příloh
Popis problémuUsnesením č. 0503/12/2009/RK dne 31. 3. 2009 rada kraje schválila finanční plány příspěvkových organizací na rok 2009 za odvětví školství dle materiálu RK-12-2009-27, př. 2. Jejich součástí byla tvorba a použití prostředků investičního fondu (dále IF) včetně přehledu jednotlivých akcí. Následně usnesením č. 0765/18/2009/RK byl radou kraje vysloven souhlas s úpravou použití investičního fondu některých organizací.
Vzhledem k tomu, že organizace přehodnocují původní investiční záměry v důsledku nových skutečností, dochází k tomu, že se mění jmenovitý seznam akcí financovaných z prostředků IF nebo celkový objem použití IF.
Návrh řešení Navrhuje se radě kraje udělit souhlas se změnou použití IF příspěvkových organizací na rok 2009 včetně věcného čerpání prostředků tohoto fondu dle přílohy č. 1. materiálu
RK-20-2009-39.
StanoviskaOdbor majetkový souhlasí s předloženým materiálem.
Návrh usneseníRada kraje
souhlasí
s úpravou použití investičního fondu příspěvkových organizací na rok 2009 dle materiálu
RK-20-2009-39, př. 1.
Odpovědnost odbor školství, mládeže a sportu, ředitelé dotčených příspěvkových organizací zřízených krajem Vysočina
Termín průběžně do konce roku 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz