Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-12

RK-20-2009-12.doc  RK-20-2009-12pr1.doc
Číslo materiálu12
Číslo jednacíRK-20-2009-12
NázevVyhodnocení veřejné sbírky a návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval J. Svatošová, M. Zpěváková
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh
Popis problémuV rámci letošního Dne otevřených dveří v sídle kraje Vysočina 27. května 2009 proběhla veřejná sbírka ve prospěch Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, 17/01 ZO Českého svazu ochránců přírody.
Během Dne otevřených dveří bylo ve prospěch této organizace vybráno celkem 8 742,- Kč. V souladu s usnesením rady kraje 0524/13/2009/RK ze dne 14. dubna 2009, ve kterém rada kraje souhlasí s vyhlášením veřejné sbírky ve prospěch jmenovaného zařízení, bude částka předána uvedenému sdružení. Výtěžek sbírky bude použit na pořízení stanu nutného k pořádání veřejných i klubových akcí v době nepřízně počasí a pro pořádání pobytů na letních táborech, dále k pořízení tábornických potřeb.
Tato částka bude vítaným příspěvkem pro činnost organizace. Nicméně finanční nároky na provoz tohoto sdružení jsou podstatně větší.
Návrh řešení S ohledem na to, že sbírka se setkala s ohlasem a že potřeba prostředků pro toto sdružení je podstatně větší, navrhuje se navýšit výtěžek sbírky - poskytnout dotaci z rozpočtu kraje Vysočina ve výši rovnající se výtěžku sbírky.
Vzhledem k tomu, že se ve schváleném rozpočtu kraje Vysočina na rok 2009 nepočítalo s mimořádnou dotací ve prospěch Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, 17/01 ZO Českého svazu ochránců přírody navrhujeme radě kraje přesunout částku ve stejné výši, a to 8 742,-- Kč z položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje do kapitoly Zastupitelstvo kraje. Dotace kraje Vysočina je určena na další rozvoj občanského sdružení s důrazem na volnočasové aktivity dětí.
StanoviskaOdbor ekonomický souhlasí s provedením navrhovaného rozpočtového opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě výtěžku veřejné sbírky pořádané ve prospěch Střediska ekologické výchovy MRAVENEC, 17/01 ZO Českého svazu ochránců přírody ve výši 8 742 Kč na účtu kraje Veřejné sbírky . - na pořízení stanu, nutného k pořádání veřejných i klubových akcí v době nepřízně počasí a pro pořádání pobytů na letních táborech, dále na pořízení tábornických potřeb. Rozpočet účtu Veřejné sbírky bude navýšen o zaokrouhlenou částku 8 800 Kč.
Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 6. 2008 je 20 606 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
bere na vědomí
výtěžek veřejné sbírky ve výši 8742,- Kč ve prospěch 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhiřmov, IČ: 65 98 36 11;
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku ve výši 8 800 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje o stejnou částku 8 800 Kč;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů a výdajů účtu kraje Veřejné sbírky , § 3421 Využití volného času dětí a mládeže o částku 8 800 Kč jako výtěžek veřejné sbírky ve prospěch 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov, IČ: 65 98 36 11;
rozhoduje
poskytnout dotaci 17/01 ZO ČSOP - SEV Mravenec, Masarykovo nám. 17, 393 01 Pelhřimov, IČ: 65983611 dle materiálu RK-20-2009-12, př. 1.
Odpovědnost odbor sekretariátu hejtmana, ekonomický odbor
Termín 30. 10. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz