Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-30

RK-20-2009-30.doc
Číslo materiálu30
Číslo jednacíRK-20-2009-30
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura - poskytnutí finančního daru vítěznému režisérovi v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuRadě kraje je předkládán návrh na schválení rozpočtového opatření, které souvisí s poskytnutím finančního daru.
Zastupitelstvo kraje Vysočina schválilo dne 16. 9. 2008 usnesením č. 0392/05/2008/ZK poskytnutí finančního daru ve výši 150 000,- Kč režisérovi vítězného filmu v sekci Mezi moři Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. Na základě uvedeného usnesení byla s vítězným režisérem Thomasem Culeiem sepsána darovací smlouva, z administrativních důvodů však nedošlo k převodu finančních prostředků na účet režiséra před ukončením účetního období roku 2008.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000,- Kč na uhrazení finančního daru vítěznému režisérovi Thomasi Ciuleiovi.
StanoviskaEkonomický odbor: Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje ke dni 3. 6. 2009 je 20 606 tis. Kč.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromažďování audiovizuálních archiválií o částku 150 000,- Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 Ostatní činnosti j. n., položka Péče o lidské zdroje a majetek kraje, o částku 150 000,- Kč.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, odbor ekonomický
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz