Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-09

RK-20-2009-09.doc  RK-20-2009-09pr1.doc
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-20-2009-09
NázevPořízení dat státního mapového díla
Zpracoval P. Pavlinec, L. Jůzl
Předkládá P. Pavlinec
Počet příloh
Popis problémuJedním z dlouhodobých záměrů kraje je rozvoj informačních technologií včetně geografického informačního systému (GIS) jako služby pro efektivní chod veřejné správy a občanské veřejnosti. Narůstající požadavky na podrobnost, přesnost a aktuálnost podkladových map v krajském GIS vedou k využívání státního mapového díla, které pořizuje a spravuje Zeměměřický úřad (ZÚ).
Data státního mapového díla pořízená krajem Vysočina v roce 2003 jsou nyní používána pro účely kraje Vysočina. Jedná se o data, která obsahují správní hranice, hranice katastrálních území (aktualizace r. 2003), sadu ZABAGED (aktualizace r. 2004). Data jsou vydávána externě spolupracujícím projektantům a specialistům pro vytváření programových dokumentů, koncepcí a plánů a tvoří základní datový zdroj referenčních map pro obce a příspěvkové organizace kraje.
Nyní nainstalovaná data v GIS již nevyhovují svou aktuálností a přestávají vyhovovat pro úlohy nalezení přesné polohy. Vzhledem k jejich technickým parametrům a zastarávání je téměř vyloučeno jejich další využití.
Licenční smlouva na data státního mapového díla pořízená krajem v r. 2003 již pozbyla platnosti a je žádoucí uzavřít novou licenční smlouvu.
Návrh řešení Zeměměřický úřad nabízí data státního mapového díla, která mají uplatnění pro kraj, ale na která nemáme uzavřenou licenční smlouvu. Jde o data digitální barevné ortofotomapy, data ZABAGED, digitální barevné rastrové základní mapy, databáze Geonames a on-line mapové služby WMS specifikované ve smlouvě př 1. Všechna poskytovaná data a mapové služby podle licenční smlouvy uvedené v př. 1 budou využívat v rámci kraje všechny obce, Zdravotnická záchranná služba, krizové řízení a Krajská správa a údržba silnic Vysočiny.
Cenu za poskytnutí licence na data ve výši 620 826,- Kč ročně a jednorázový poplatek za užití databáze GEONAMES a on-line mapových služeb ve výši 46 280,- Kč zaplatí kraj Vysočina a ostatní uvedené budou užívat státní mapové dílo v uvedených formách zdarma na základě Smlouvy o předání a ochraně datových sad s poskytovatelem v př. 1. Po uzavření této smlouvy bude poskytovat aktualizace dat přímo správce dat - Zeměměřický úřad.
Prostředky určené na krytí nákladů smlouvy jsou zahrnuty ve stávajícím rozpočtu kapitoly informatika.
Odbor informatiky navrhuje radě kraje schválit Nevýhradní licenční smlouvu mezi Zeměměřickým úřadem a krajem Vysočina, př. 1.
StanoviskaOSŘKŽÚ - nemá k návrhu smlouvy připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít nevýhradní licenční smlouvu mezi Zeměměřickým úřadem a Vysočinou dle materiálu RK-20-2009-09, př. 1.
Odpovědnost odbor informatiky
Termín červen 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz