Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-20

RK-20-2009-20.doc
Číslo materiálu20
Číslo jednacíRK-20-2009-20
NázevVeřejná zakázka na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice
Zpracoval J. Lojda
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh
Popis problémuJedná se o zadání veřejné zakázky.
Jedná se o akci, na jejíž realizaci se předpokládá podání žádosti o podporu projektu do Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.
Při stavbě bude provedena rekonstrukce a modernizace povrchu silnice II/152 v délce cca 11,5 km. Důvodem realizace této akce je odstranit nevyhovující stavební stav vozovky a zlepšit bezpečnost dopravy na silnici. Principem rekonstrukce je homogenizace šířkového uspořádání na šířku zpevnění 6,0 m. V rámci stavby bude provedena úprava propustku v km 1,647 a mostu č.1 v km 10,085, dále bude obnoveno odvodnění, ostatní propustky, osazení svodidel a směrových sloupků (toto bude zajišťovat KSÚSV), obnova vodorovného i svislého dopravního značení. Všechny prováděné úpravy jsou bez zásahu a záboru do cizích pozemků.
Projektová příprava pro zadání stavby byla dokončena 2. 6. 2009.
Předpokládaná cena zakázky odpovídá podlimitní veřejné zakázce.
Zadávací řízení bude na základě uzavřené mandátní smlouvy kompletně zajištěno firmou
IS engineering s.r.o., Dvorek 401, 582 22 Přibyslav.
Návrh řešení Návrh předpokládá:
* rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, v souladu se Zadávací dokumentací podlimitní veřejné zakázky na stavební II/152 Jaroměřice - Hrotovice , dle materiálu
RK-20-2009-20, př. 1, která obsahuje požadavky a podmínky pro zpracování nabídky a obchodní podmínky, které se mají stát obsahem smluvního ujednání s uchazečem;
* jmenovat komisi pro otevírání obálek dle materiálu RK-20-2009-20, př. 2;
* jmenovat hodnotící komisi veřejné zakázky, která bude současně plnit funkci komise pro posouzení kvalifikace, ve složení dle doplněného materiálu RK-20-2009-20, př. 3. Rada kraje jmenovitě určí členy Zastupitelstva kraje Vysočina a jejich náhradníky;
* uložit odboru dopravy a silničního hospodářství realizaci veřejné zakázky dle předloženého harmonogramu.

K zadání veřejné zakázky ODSH navrhuje termíny a kritéria:
* odeslání oznámení zadávacího řízení do informačním systému - do 10. 6. 2009
* konec lhůty pro podávání nabídek - 1. 7. 2009 do 11.00 hod.
* otevírání obálek - 3. 7. 2009 ve 9.00 hod.
* zahájení prací - srpen 2009
* dokončení předmětu díla - do 30. 11. 2009
* způsob hodnocení nabídek - nejnižší nabídková cena
* splnění kvalifikace - v rozsahu dle zákona
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
zahájit zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice formou otevřeného řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce dle materiálu RK-20-2009-20, př. 1;
jmenuje
* komisi pro otevírání obálek veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice dle materiálu RK-20-2009-20, př. 2;
* hodnotící komisi veřejné zakázky na stavební práce na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice , kterou současně pověřuje posouzením kvalifikace dle doplněného materiálu RK-20-2009-20, př. 3;
ukládá
odboru dopravy a silničního hospodářství zajistit realizaci zadávacího řízení na veřejnou zakázku na akci II/152 Jaroměřice - Hrotovice na základě schváleného zadání v navržených termínech.
Odpovědnost odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín dle schválených termínů
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz