Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-20-2009-28

RK-20-2009-28.doc
Číslo materiálu28
Číslo jednacíRK-20-2009-28
NázevMuzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace - návrh na provedení rozpočtového opatření na rok 2009 - poskytnutí účelových neinvestičních dotací ze státního rozpočtu ČR
Zpracoval M. Skryjová
Předkládá K. Lisá
Počet příloh
Popis problémuMateriál se zabývá zvýšením příspěvku na provoz pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci.
Rozhodnutím Ministerstva kultury ČR č.j. 28-15435/2008 a rozhodnutím MK ČR
č. 29-15436/2008 - Odboru regionální a národnostní kultury byly Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, poskytnuty neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2009 v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A na projekt Lidový oděv na Pelhřimovsku (výstava) ve výši 45 tis. Kč a projekt Pověsti z Pelhřimovska, díl II. a III. ve výši 37 tis. Kč.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu kraje Vysočina.
Návrh řešení Odbor kultury a památkové péče navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, a sice:
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu o účelové neinvestiční dotace poskytnuté Ministerstvem kultury ČR Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A , ve výši 82 tis. Kč;
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Kultura, § 3315- Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o částku
82 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, na realizaci projektů Lidový oděv na Pelhřimovsku (výstava) a Pověsti z Pelhřimovska, díl II. a III. ;
Současně se navrhuje provést u dotčené organizace úpravu závazného ukazatele Příspěvek na provoz ve výši 82 tis. Kč.
StanoviskaEkonomický odbor k předloženému návrhu rozpočtového opatření nemá připomínky.
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* zvýšení příjmové části rozpočtu kraje na rok 2009 u položky 4116-Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ÚZ 34070) o účelovou neinvestiční dotaci poskytnutou Ministerstvem kultury ČR v rámci programu Kulturní aktivity - podpora tradiční lidové kultury - kategorie A Muzeu Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizaci, ve výši 82 tis. Kč (z toho: projekt s názvem Lidový oděv na Pelhřimovsku částka
45 tis. Kč a projekt s názvem Pověsti z Pelhřimovska , díl II. a III. částka 37 tis. Kč);
* zvýšení výdajové části rozpočtu kraje na rok 2009, kapitoly Kultura, § 3315 Činnost muzeí a galerií, položky 5331-Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 34070) o celkovou částku 82 tis. Kč s určením pro Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvkovou organizaci;
* změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz u Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace na rok 2009 o celkovou částku 82 tis. Kč určenou na realizaci projektů Lidový oděv na Pelhřimovsku (výstava) ve výši 45 tis. Kč a Pověsti z Pelhřimovska, díl II. a III. ve výši 37 tis. Kč.
Odpovědnost odbor kultury a památkové péče, ekonomický odbor, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace
Termín 30. 6. 2009
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz