Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Materiály do rady 2/2012 - 10.01.2012

ČísloNázev
01Pozvánka
02Prodej pozemku v k. ú. Přibyslavice nad Jihlavou a obci Přibyslavice
03Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bochovice a k. ú. Batouchovice a obci Bochovice
04Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Bransouze
05Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Rácovice
06Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Ostrov u Ledče nad Sázavou a obec Ostrov
07Věcná břemena na majetku Kraje Vysočina
08Smlouvy zakládající právo investora provést stavbu
09Uzavření nájemní smlouvy - k.ú. Spělov
10Zajištění putovní výstavy Někomu život, někomu smrt
11Pronájem nebytových prostor v sídle Kraje Vysočina- Výroční schůze KČT Čeřínek Jihlava
12Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč zadaných v rámci působnosti odboru dopravy a silničního hospodářství za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
13Informace o veřejných zakázkách prováděných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací za IV. čtvrtletí 2011
14Stanovisko Kraje Vysočina k rozšíření sítě TEN-T
15Pracoviště Žďár nad Sázavou- změna nájemní smlouvy
16Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011
17Povýšení schváleného rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2011 o finanční prostředky přijaté v závěru roku 2011 - kapitola Evropské projekty
18Plán činnosti Rozpočtové komise Rady Kraje Vysočina na rok 2012
19Návrh plánu činnosti Výboru pro udělování medailí Kraje Vysočina na rok 2012
20Plán činnosti Komise pro sport a volný čas Rady Kraje Vysočina na rok 2012
21Plán činnosti Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
22Návrh plánu činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina na rok 2012
23Zápisy o kontrolách provedených Kontrolním výborem Zastupitelstva Kraje Vysočina v roce 2011
24Zpráva o činnosti v samostatné působnosti při posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA) a při integrovaném povolení (IPPC)
25Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2011 a za celý rok 2011
26Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - povýšení rozpočtu Kraje Vysočina o přijaté účelové dotace na poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy za ukončené II. pololetí 2011
27Vyhodnocení plnění Plánu odpadového hospodářství kraje Vysočina za rok 2010
28Výzva č. 6/2012 - zemědělské akce
29Návrh na vyřazení nepotřebného majetku - Školní statek, Humpolec, Dusilov 384
30Návrh na vyřazení nepotřebného majetku
31Projektový záměr příspěvkové organizace Střední škola stavební Třebíč
32Souhlas s použitím provozních prostředků na mzdové výdaje, návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Školství, mládeže a sportu
33Změna ve školském rejstříku
34Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu - dofinancování soutěží a přehlídek MŠMT a změna závazných ukazatelů u organizací zřizovaných krajem
35Projektový záměr příspěvkové organizace Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava - Helenín, Hálkova 42
36Vyřazení movitého majetku Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace
37Zpráva o zapojení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, do projektu Nanoprogres
38Informace o přijatých věcných darech a finančních dotaci pro Zdravotnickou záchrannou službu kraje Vysočina, příspěvkovou organizaci
39Dodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001) v rámci OP VK
40Stanovisko Kraje Vysočina k Návrhu příslušných Nařízení Evropského parlamentu a Rady z pohledu budoucího nastavení česko-rakouského programu přeshraniční spolupráce
41Informace o veřejných zakázkách malého rozsahu s předpokládanou hodnotou vyšší než 200 000 Kč v rámci Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina za období od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011
42Návrh na bezúplatný převod nepotřebného majetku DD Třebíč - Manž. Curieových, příspěvkové organizace
43Rozhodnutí o zadání veřejné zakázky Dodávka vnitřního vybavení do Domova důchodců Ždírec
44Projekt - Zásah bez hranic
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz