Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-09

RK-02-2012-09.doc  RK-02-2012-09pr01.pdf
Číslo materiálu09
Číslo jednacíRK-02-2012-09
NázevUzavření nájemní smlouvy - k.ú. Spělov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh
Popis problémuPředkládaný materiál řeší uzavření nájemní smlouvy mezi ČR-Správou železniční dopravní cesty a Krajem Vysočina na užití části pozemku v k.ú. Spělov pro stavbu II/639 Dolní Cerekev - průtah .
Usnesením 0941/20/2011/RK a následně 1475/30/2011/RK bylo rozhodnuto uzavřít smlouvu zakládající právo provést stavbu na výše uvedenou stavbu, kterou jsou dotčeny pozemky v k. ú. Dolní Cerekev. Smlouvy byly uzavřeny a při podání žádosti o vydání stavebního povolení bylo zjištěno, že stavbou bude dotčen pozemek par. č. 753 - ostatní plocha, dráha v k.ú. Spělov. Vlastníkem pozemku je Česká republika, právo hospodařit s majetkem státu má Správa železniční dopravní cesty, st. organizace, Praha. Dle sdělení projektové kanceláře bude stavbou dotčena část tohoto pozemku o výměře cca 83 m2. Na tomto úseku bude provedena rekonstrukce povrchu vozovky.
Návrh řešení OM navrhuje po konzultaci se zástupcem SŽDC uzavřít nájemní smlouvu, kterou SŽDC jako pronajímatel umožní Kraji Vysočina jako investorovi stavby a nájemci realizovat rekonstrukci povrchu vozovky v daném úseku pozemku par.č. 753 v k.ú. Spělov. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu realizace stavby, která proběhne v r. 2012 - 2013. Výše nájemného bude stanovena dohodou ve výši 5 Kč/m2/rok. Při předpokládaném rozsahu výměry pronajatého pozemku bude roční nájemné činit 415 Kč. Po realizaci stavby a jejím geometrickém zaměření bude provedeno majetkoprávní vypořádání.
Nájemní smlouva není předkládána, neboť se jedná o standardní smlouvu.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi ČR-Správa železniční dopravní cesty a Krajem Vysočina nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 753 v rozsahu cca 83 m2 v k.ú. Spělov za dohodnuté nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok.
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít mezi Českou republikou - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha na straně pronajímatele a Krajem Vysočina na straně nájemce nájemní smlouvu na užívání části pozemku par. č. 753 v k. ú. Spělov v rozsahu dotčení stavbou II/639 Dolní Cerekev - průtah (v předpokládané výměře cca 83 m2) za dohodnutou cenu 5 Kč/m2/rok
Odpovědnost odbor majetkový
Termín 29. 2. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz