Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-39

RK-02-2012-39.doc  RK-02-2012-39pr01.pdf  RK-02-2012-39pr02.doc
Číslo materiálu39
Číslo jednacíRK-02-2012-39
NázevDodatek ke Smlouvě o realizaci grantového projektu (reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001) v rámci OP VK
Zpracoval J. Kopečková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh
Popis problémuMateriál se týká uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu CZ.1.07/1.2.02/02.0001 realizovaného v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen OP VK ).
Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina, oddělení grantových programů, obdržel žádost o změnu Smlouvy o realizaci grantového projektu od příjemce Základní školy Žďár nad Sázavou, Komenského 6, IČO 48895229, která realizuje projekt
reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001 Inkluzivní škola - rovné příležitosti ve vzdělávání (v rámci
2. výzvy globálního grantu).
Projekt si klade za cíl zlepšit rovné příležitosti ve vzdělávání a zkvalitnit podmínky inkluzivního vzdělávání. Příjemce realizuje vzdělávání žáků s velmi rozdílnými vzdělávacími potřebami.
Změna Smlouvy o realizaci grantového projektu se týká úpravy plánovaných hodnot plnění monitorovacích indikátorů - blíže viz Žádost o schválení podstatných změn projektu, která tvoří materiál RK-02-2012-39, př. 1.
Vzhledem k tomu, že se jedná o podstatné změny projektu (dle Příručky pro příjemce finanční podpory z OP VK), je nutné uzavřít s příjemcem podpory dodatek ke smlouvě o realizaci grantového projektu.
Návrh řešení Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR ) výše uvedené požadované změny posoudil s ohledem na pravidla OP VK. Výše uvedenými změnami se nemění účel dotace a změna nebude mít vliv na realizaci globálního grantu, proto ORR navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001 dle materiálu RK-02-2012-39, př. 2.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém jednání dne 12. 5. 2009 usnesením č. 0205/03/2009/ZK zmocnilo Radu Kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů OP VK ( Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu
reg. č. CZ.1.07/1.3.02/01.0008 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 1; uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu reg. č. CZ.1.07/1.1.01/01.0079 dle materiálu ZK-03-2009-49, př. 3; zmocňuje Radu kraje Vysočina schvalováním formálních změn Smluv o realizaci grantových projektů v rámci globálních grantů: č. CZ.1.07/1.1.01 - Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji vysočina, č. CZ.1.07/1.2.02 - Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Vysočina a č. CZ.1.07/1.3.02 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Vysočina Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, které nespadají do pravomoci Zastupitelstva kraje Vysočina podle § 36 písm. c) a d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a kterými se nemění účel dotace podle ustanovení § 19 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. ).
StanoviskaStanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usneseníRada kraje
rozhoduje
uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci grantového projektu registrační č. CZ.1.07/1.2.02/02.0001 dle materiálu RK-02-2012-39, př. 2.
Odpovědnost ORR
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz