Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Kraj Vysočina - oficiální internetové stránky Kraje Vysočina
Systém informací samosprávy


Detail materiálu pro radu čj. RK-02-2012-25

RK-02-2012-25.doc  RK-02-2012-25pr01.doc  RK-02-2012-25pr02.doc
Číslo materiálu25
Číslo jednacíRK-02-2012-25
NázevNávrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Životní prostředí - rozbor čerpání státní neinvestiční účelové dotace v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí 2011 a za celý rok 2011
Zpracoval J. Šmejkal
Předkládá J. Joneš
Počet příloh
Popis problémuJedná se o rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina získané za podmínek uzavřené smlouvy mezi Státním úřadem pro jadernou bezpečnost (SÚJB) a Krajem Vysočina o poskytnutí finančních prostředků v rámci Radonového programu ČR na vyhledávání budov se zvýšeným výskytem radonu pomocí stopových detektorů (monitoring radonu). Dále se jedná o rozbor státní účelové neinvestiční dotace získané za účelem realizace protiradonových ozdravných opatření.v bytech, mateřských školách (MŠ) a veřejných vodovodech za podmínek zákona č. 18/1997 Sb., atomový zákon, v platném znění a vyhlášky MF č. 461/2005 Sb.
Smlouva mezi krajem a SÚJB byla schválena usnesením rady kraje 0563/16/2004/RK dne 4. 5. 2004. Usnesením rady kraje 0067/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na monitoring radonu a uloženo odborům životního prostředí a ekonomickému pololetní předkládání rozpočtového opatření radě kraje ke schválení. Usnesením rady kraje 0066/02/2006/RK dne 17. 1. 2006 byl vydán souhlas s průběžným vyplácením účelové dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření a uloženo odborům pololetní předkládání rozpočtového opatření radě kraje ke schválení.
Návrh řešení Rozbor se specifikací celkového rozsahu poskytnuté dotace od SÚJB na monitoring radonu v našem kraji (ÚZ 75115), jejíž celková výše ve II. pololetí 2011 činila 2 325 Kč je v materiálu RK-02-2012-25, př. 1. Rozpočet kraje na rok 2011 bude povýšen o částku 2 325 Kč.
Rozbor se specifikací celkového rozsahu poskytnuté státní dotace od MF ČR a její použití na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech, MŠ a veřejných vodovodech (ÚZ 98035), poskytnuté ve II. pololetí roku 2011 v celkové částce 242 875 Kč je v materiálu RK-02-2012-25, př. 2. Rozpočet kraje na rok 2011 bude povýšen o částku 242 875 Kč.
Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem ekonomickým uvedené rozbory v materiálech RK-02-2012-25, př. 1 a př. 2 předkládají a doporučují radě kraje ke schválení.
StanoviskaEkonomický odbor souhlasí s navrhovanými rozpočtovými opatřeními.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelových dotací z Ministerstva financí ČR v celkové výši 242 875 Kč na realizaci protiradonových ozdravných opatření
v bytech a veřejných vodovodech (ÚZ 98035) a o nabytí peněz ve formě účelových dotací ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 2 325 Kč určených na monitoring radonu (ÚZ 75115).
Návrh usneseníRada kraje
schvaluje
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3773 Monitoring k zjišťování úrovně radioaktivního záření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci ze Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v celkové výši 2 325 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-02-2012-25, př. 1);
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na monitoring radonu v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2011 dle materiálu RK-02-2012-25, př. 1;
* rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Životní prostředí, § 3771 Protiradonová opatření) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MFČR v celkové výši 242 875 Kč na realizaci Radonového programu ČR poskytnutou za ukončené II. pololetí roku 2011 (dle materiálu RK-02-2012-25, př. 2);
* rozbor čerpání státní účelové neinvestiční dotace na realizaci protiradonových ozdravných opatření v bytech a veřejných vodovodech v rámci Radonového programu ČR na území Kraje Vysočina za ukončené II. pololetí roku 2011 dle materiálu
RK-02-2012-25, př. 2.
Odpovědnost odbor životního prostředí, odbor ekonomický
Termín 31. 1. 2012
zpět
Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33  Jihlava © 2004 webmaster@kr-vysocina.cz